Akcja bicia rekordu „NAJWIĘKSZA GRUPA TAŃCZĄCYCH POLONEZA” podczas Parady Schumana

Akcja bicia rekordu „NAJWIĘKSZA GRUPA TAŃCZĄCYCH POLONEZA” podczas Parady Schumana

REGULAMIN

akcji bicia rekordu „NAJWIĘKSZA GRUPA TAŃCZĄCYCH POLONEZA”.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem akcji jest Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia realizujące zadanie publiczne zlecone przez Burmistrza Miasta Jarosławia, zwane dalej Organizatorem

II. CELE

1.Celem akcji jest kultywowanie tradycji polskich tańców narodowych w społeczności lokalnej.

2. Zachęcenie różnych pokoleń uczestników do udziału we wspólnym świętowaniu, poprzez wspólny taniec.

3. Promowanie wartości narodowych podczas Europejskiego Święta.

III. RAMY CZASOWE

Czar realizacji: 23 maja 2019 roku.

Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Parady Schumana na rynku jarosławskim 23 maja 2019r.

IV. UCZESTNICY

Uczestnikami akcji bicia rekordu „NAJWIĘKSZA GRUPA TAŃCZĄCYCH POLONEZA” są zainteresowane grupy uczestników z powiatu jarosławskiego, lubaczowskiego, przeworskiego oraz inni goście wydarzenia (np. stowarzyszenia).

V. ZASADY PRZEPROWADZENIA AKCJI

 • Każda grupa rejestruje swój udział podając w oznakowanym punkcie przy scenie swoje godło oraz liczbę zapisanych do tańca oraz liczbę ogólną wszystkich członków tej społeczności np. Szkoła Podstawowa nr X w miejscowości A, liczba uczniów tańczących i liczba uczniów tej szkoły ogółem .

 • Grupa zostaje oznakowana przy pomocy specjalnych bransoletek.

 • Po ogłoszeniu przez prowadzącego Paradę wodzirej z pomocą organizatorów dokona przeliczenia uczestników i poprowadzi wspólny taniec.

 • Ocenie będzie podlegała liczba uczestników danej grupy, algorytm tego przeliczenia to stosunek liczby tańczących do ogólnej liczby danej społeczności.

 • Oceniane będzie podlegało prawidłowe oznakowanie grupy (czy wszystkie osoby mają na ręce bransoletki)

 • Elementem oceny będzie także jakość wykonywania tańca oraz wyposażenie uczestników w elementy dekoracyjne nawiązujące do polskich tradycji np. (kotyliony).

VI. NAGRODY

Ze względu na rekreacyjny charakter akcji organizator przewiduje dyplomy dla wszystkich zarejestrowanych grup.

INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW PLASTYCZNYCH w JSOiPZ
w Jarosławiu

Szanowni Państwo

Kierując się rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO’’), JSOiPZ w Jarosławiu (dalej ,,Administrator’’) przekazuje poniżej informacje istotne z punktu widzenia procesu przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących od dnia 25 maja 2018 r. Pani/Panu uprawnieniach:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia w Jarosławiu reprezentowana przez prezesa Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia, Rynek 13A, 37-500 Jarosław.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zadania publicznego w postaci konkursu (podstawa z art. 6 ust.1 lit. e RODO). Zakres i warunki przetwarzania danych opisuje regulamin konkursu.

 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawach wskazanych powyżej w uzasadnionych prawnie przypadkach

 4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych (podstawa z art. 15 RODO);

 2. prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (podstawa z art. 15 RODO);

 3. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa z art. 16 RODO);

 4. prawo do usunięcia danych (podstawa z art. 17 RODO);

 5. prawo do ograniczenia przetwarzania (podstawa z art. 18 RODO);

 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 21 RODO);

 7. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora (podstawa z art. 20 RODO);

 8. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza
  przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego
  tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d).

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa.

 2. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom – w przypadku korzystania z ich usług. Dane mogą być przekazywane również instytucjom wskazanym w regulaminie konkursu oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora

 3. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania Pani/Pana danych osobowych.

 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu wzięcia udziału w konkursie. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie

 5. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: jaroslawskie.ngo@gmail.com

Comments are closed.