II Rajd Rowerowy Szlakiem Wrześniowych Orłów – 9 września 2018r.

II Rajd Rowerowy Szlakiem Wrześniowych Orłów – 9 września 2018r.

Regulamin II Rajdu Rowerowego Szlakiem Wrześniowych Orłów

z dnia 9 września 2018 r.

 

 1. Organizatorem II Rajdu Rowerowego Śladami Wrześniowych Orłów w dniu 9 września 2018 r. jest Jarosławska Sekcja Rowerowa przy Jarosławskim Stowarzyszeniu Oświaty i Promocji Zdrowia.
 2. Uczestnik dokonuje rejestracji w sposób wskazany przez organizatora: zapisy trwają do 7 września 2018r. wysyłając zgłoszenie na adres mailowy: jsr170@interia.com, telefonicznie: 604 607 741, lub osobiście w sklepie rowerowym „Pilatus” przy ul. Poniatowskiego w Jarosławiu.
 3. Przez dokonanie zgłoszenia uczestnik akceptuje postanowienia zawarte w regulaminie rajdu.
 4. Osoba zgłaszająca się jako uczestnik rajdu zobowiązana jest do indywidualnych konsultacji lekarskich dopuszczających do udziału w imprezie związanej z wysiłkiem fizycznym. Zgłoszenie do rajdu traktowane będzie przez organizatora jako dopuszczenie uczestnika przez lekarza do udziału w rajdzie, bez przeciwwskazań do jazdy na rowerze w trudnych warunkach terenowych.
 5. Uczestnik rajdu odpowiedzialny jest za właściwy stan techniczny roweru oraz właściwe wyposażenie roweru: światła (przednie i tylne) oraz dzwonek.
 6. Uczestnicy poruszają się w wyznaczonych grupach rowerowych, dwa rowery obok siebie, utrzymując właściwe odległości w grupie.
 7. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyprzedzania Kierunkowych Grupy Rowerowej przez jej uczestników.
 8. Uczestnik wykonuje polecenia Kierunkowych Grup Rowerowych.
 9. Uczestnik zgłasza wszelkie problemy Kierunkowym Grup Rowerowych w tym pogorszenie się samopoczucia i zdrowia.
 10. Zabrania się przystępowania do Rajdu uczestnikom będącym pod wpływem środków odurzających oraz ich zażywania podczas trwania rajdu.
 11. Zabrania się przystępowania do Rajdu uczestnikom będącym w stanie upojenia alkoholowego oraz spożywania alkoholu podczas trwania rajdu.
 12. Uczestnik Rajdu  ma obowiązek do przestrzegania przepisów  Kodeksu Drogowego.
 13. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego.
 14. Osobom poniżej 15-go roku odradzamy udział w Rajdzie ze względu na znaczny dystans (115 km).
 15. Udział w rajdzie wiąże się z wpłatą wpisowego w kwocie 10 zł, pokrywającego koszty organizacyjne.
 16. Ze względu na rekreacyjny charakter rajdu rowerowego nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki i zdarzenia losowe podczas rajdu. Uczestnik startuje w Rajdzie na własną odpowiedzialność oraz ubezpiecza się we własnym zakresie.
 18. Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku na fotografiach w materiałach prasowych i internetowych relacjonujących Rajd.
 19. Organizator dopuszcza brak kasku rowerowego. Uczestnik decydujący się na udział w Rajdzie bez kasku rowerowego, robi to na własną odpowiedzialność.
 20. Rozwiązanie Rajdu następuje w miejscu startu – Parku „Baśki” Puzon w Jarosławiu.

Comments are closed.