Kryteria przynależności szkoły do Rejonowej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Kryteria przynależności szkoły do Rejonowej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Kryteria przynależności szkoły do Rejonowej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Elementy potrzebne do tworzenia przedszkola/ szkoły promującej zdrowie:

 1. Poznanie i zrozumienie koncepcji przedszkola/szkoły promującej zdrowie

 2. Uczestnictwo i zaangażowanie społeczności /przedszkolnej/szkolnej

 3. Działalność przedszkolnego/szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia i zespołu promocji zdrowia

 4. Planowanie działań i ich ewaluacja

 5. Dążenie do powiązania działań w zakresie promocji zdrowia z podstawowymi celami i zadaniami / przedszkola/szkoły

 6. Współpraca ze społecznością lokalną i innymi placówkami wdrażającymi ideę przedszkola /szkoły promującej zdrowie 

Zasady przystąpienia szkoły do rejonowej sieci Przedszkoli/ Szkół Promujących Zdrowie 

Określa koordynator rejonowy z zespołem wspierającym. Przyjęcie poprzedza staż kandydacki trwający nie mniej niż 1 rok, w tym czasie koordynator zapewnia placówce kandydującej szkolenia w zakresie planowania pracy, standardów przedszkola/ szkoły promującej zdrowie i innych elementów, które będą ważne dla społeczności kandydującej placówki. Koordynator lub inni członkowie przedszkolnego/szkolnego zespołu uczestniczą także w spotkaniach zespołu w ramach działalności statutowej Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia, jako organizacji gwarantującej sprawne działanie sieci rejonowej. W celu usprawnienia pracy zespołu przyjmuje się za zasadę, że przedszkolny/szkolny koordynator staje się członkiem JSOiPZ i opłaca składki członkowskie, pozwalające na przygotowanie należytej jakości szkoleń i zapewnienia warsztatu dla koordynatorów.

Przebieg okresu kandydowania szkoły do rejonowej sieci Przedszkoli/Szkół Promujących Zdrowie 

Czas trwania tego okresu może być zróżnicowany, ale nie krótszy niż 1 rok szkolny. W okresie tym w szkole, która kandyduje do sieci, należy podjąć następujące działania: 

 1. Nawiązać kontakt z koordynatorem rejonowej sieci P/SzPZ, uzyskać od niego informacje i wskazówki dotyczące zasad przystąpienia do sieci.

 2. Przeszkolić radę pedagogiczną oraz pozostałych pracowników przedszkola/szkoły i pielęgniarkę w zakresie koncepcji i zasad tworzenia P/SzPZ.

 3. Uzyskać zapewnienie dyrekcji o gotowości do wspierania długotrwałego wdrażania założeń P/SzPZ jako ważnego elementu koncepcji pracy przedszkola/szkoły.

 4. Zapytać członków społeczności placówki o ich w gotowość do uczestnictwa w działaniach w zakresie promocji zdrowia w związku z planowanym przystąpieniem do rejonowej sieci SzPZ. Dane te można uzyskać na podstawie wywiadów lub badania ankietowego w grupie co najmniej 80% ogółu nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz w wybranych grupach uczniów i ich rodziców (w zależności od wielkości szkoły od 30% do 80% ogółu uczniów). Za wynik pożądany należy uznać pozytywne odpowiedzi co najmniej 60% osób badanych.

 5. Przeprowadzić ocenę stopnia osiągania co najmniej jednego z czterech standardów SzPZ,wykorzystując narzędzia zamieszczone w części drugiej poradnika Szkoła Promująca Zdrowie. Ocenę tę można uznać za diagnozę stanu wyjściowego w danym obszarze. Doświadczenie wskazuje, że w przypadku wyboru jednego standardu SzPZ korzystnie jest przeprowadzić ocenę stopnia osiągania standardu drugiego dotyczącego klimatu społecznego szkoły. Najkorzystniej byłoby jednak dokonać takiej oceny w zakresie wszystkich standardów i efektów działań. Może być to punkt wyjścia do porównania tych danych z autoewaluacją wykonaną po upływie kilku lat, a także w przypadku ubiegania się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie. Wykonywanie badań w pełnym zakresie jest doskonałą okazją do lepszego poznania założeń P/SzPZ.

 6. Opracować plan działań dla rozwiązania jednego z problemów priorytetowych zidentyfikowanych w wyniku dokonanej oceny (diagnozy) zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 4.2.2 poradnika Szkoła Promująca Zdrowie lub Przedszkole Promujące zdrowie

 7. Uzyskać zgodę rady pedagogicznej na przystąpienie przedszkola/szkoły do sieci PiSzPZ (decyzja na piśmie). 

Wniosek o przyjęcie szkoły do rejonowej sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie

Rodzaj dokumentów składanych przez szkoły ubiegające się o przyjęcie do rejonowej sieci PiSzPZ określa koordynator tej sieci w porozumieniu z zespołem wspierającym.

1.Pisemna deklaracja chęci przystąpienia przedszkola/szkoły do sieci rejonowej, podpisana przez dyrektora szkoły i szkolnego koordynatora, zawierająca informację:

  • o odsetku członków społeczności szkolnej, którzy wyrazili gotowość do realizacji zadań z zakresu promocji zdrowia i przystąpienia do sieci,

  • o tym, kto pełni rolę szkolnego koordynatora i jaki jest skład szkolnego zespołu promocji zdrowia (imiona i nazwiska, status w placówce, kontakt).

 1. Decyzja rady pedagogicznej o gotowości przedszkola/szkoły do przystąpienia do sieci rejonowej,

 2. Raport z autoewaluacji jednego ze standardów PiSzPZ wraz z arkuszem zbiorczym i plan działań dla rozwiązania jednego problemu priorytetowego, przygotowany zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 4.2.2. poradnika Szkoła Promująca Zdrowie. Dokonanie takiej ewaluacji jest okazją do lepszego zapoznania się z koncepcją PiSzPZ, jej standardami i sposobami oceny ich osiągania i szansą na lepszą jakość dalszych działań.

Decyzję o przyjęciu szkoły do sieci rejonowej podejmuje jej koordynator w porozumieniu z zespołem wspierającym. Placówki przyjęte do rejonowej sieci mogą ubiegać się o rejonowy certyfikat rejonowy przedszkola/szkoły promującej zdrowie. Warunkiem koniecznym do nadania certyfikatu jest przedstawienie raportu z okresu stażu w zakresie realizacji co najmniej jednego standardu przedszkola/szkoły promującej zdrowie. Certyfikat rejonowy nadaje się na 3 lata. Po tym okresie / przedszkole /szkoła może ubiegać się o nadanie certyfikatu wojewódzkiego .Zasady nadawania certyfikatu określa koordynator wojewódzki . Jednak warunkiem niezbędnym jest rekomendacja koordynatora rejonowego w oparciu o materiał raportu ze stażu i pisemny wniosek Rady Pedagogicznej placówki o nadanie certyfikatu. Okres ważności certyfikatu wynosi 5 lat. Zasady odnawiania określa koordynator wojewódzki w porozumieniu z zespołem wspierającym. Po 3 latach od otrzymania certyfikatu wojewódzkiego przedszkole/szkoła może rozpocząć procedurę starania się o certyfikat krajowy , podejmując autoewaluację zgodnie z zapisami na stronach ORE i poradnikach Szkoła Promująca Zdrowie i Przedszkole Promujące Zdrowie. Decyzję w sprawie skierowania wniosku placówki o nadanie certyfikatu do Kapituły podejmuje koordynator wojewódzki po konsultacji z koordynatorem rejonowym, który na bieżąco monitoruje pracę danej placówki i uczestniczy w publicznej prezentacji z autoewaluacji..Decyzję o nadaniu certyfikatu krajowego podejmuje Kapituła ds Certyfikatu Krajowego Przedszkola i Szkoły Promującej Zdrowie. Okres ważności certyfikatu wynosi 5 lat. Po tym okresie można przystąpić do procedury odnawiania certyfikatu krajowego. .


Comments are closed.