REGULAMIN konkursu „POLSKIE GWIAZDY OCHRONY ZDROWIA I PROFILAKTYKI”

REGULAMIN konkursu „POLSKIE GWIAZDY OCHRONY ZDROWIA I PROFILAKTYKI”

REGULAMIN konkursu „POLSKIE GWIAZDY OCHRONY ZDROWIA I PROFILAKTYKI”

 1. Postanowienia ogólne
 2. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie prezentacji multimedialnej, postera naukowego lub wykładu przybliżającego dokonania wybranych przez uczestników konkursu Polaków, zasłużonych dla ludzkości wynalazkami, odkryciami lub rozwiązaniami organizacyjnymi, które wpłynęły na poprawę sytuacji zdrowotnej ludzi lub ograniczenie zachorowań w światowej populacji.
 3. Organizatorem konkursu jest Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji w Jarosławiu realizujące zadanie zlecone przez Gminę Miejską Jarosław umową nr 278/2020.
 4. Organizator konkursu przy ocenie prac oraz przygotowaniu konferencji, podczas której zostaną zaprezentowane materiały konkursowe będzie współpracować z pracownikami naukowymi IOZ PWSTE w Jarosławiu.
 5. Cel konkursu

1.Celem głównym konkursu jest upowszechnianie osiągnieć prozdrowotnych i profilaktycznych Polaków.

2. Promowanie zdrowego trybu życia, poprzez naśladownictwo sprawdzonych wzorców zachowań.

3. Zachęcenie uczniów do poszukiwania wiedzy na temat kluczowych dla polskiej myśli prozdrowotnej i profilaktycznej odkryć i wynalazków.

4. Zainteresowanie uczniów pracą w zakresie popularyzacji postaci Polaków zasłużonych na polu ochrony zdrowia i profilaktyki.

 Cele szczegółowe:

 • zachęcenie uczniów do tworzenia własnych materiałów popularno – naukowych dla rówieśników i innych zainteresowanych,
 • rozwijanie kreatywności i pracy zespołowej,
 • doskonalenie umiejętności autoprezentacji,
 • budzenie zainteresowań naukowych.

 III. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych miasta Jarosławia, uczniów szkół ponadpodstawowych pobierających naukę w Jarosławiu oraz studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej im. Ks B. Markiewicza w Jarosławiu.
 2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielne prace nienaruszające praw osób trzecich (w szczególności autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich), dotychczas niepublikowane w wersji drukowanej, niezamieszczone w Internecie i niezgłoszone do innych konkursów, do których uczestnicy konkursu posiadają wyłączne i nieograniczone prawa. W pracy konkursowej mogą występować tylko postaci, których dorobek naukowy jest potwierdzony w źródłach historycznych. Zgłoszona praca nie może zawierać lokowania produktów, leków, nazw i logo producentów.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy naruszającej postanowienia niniejszego regulaminu.
 4. Autorem pracy może być zespół liczący od 2- 5 osób.
 5. Ramy czasowe
 6. Prace należy składać do 1 listopada 2020r. w wersji elektronicznej na adres: jaroslawskie.ngo@ gmail.com lub papierowej w siedzibie Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia w Jarosławiu, ul Rynek 13a, 37-500 Jarosław, po uzgodnieniu terminu telefonicznie tel. 692467773 .
 7. Posiedzenie Jury Komisji Konkursowej – 6.11. 2020r. 3. Finał Konkursu – 01.12.2020r.
 8. Zasady przeprowadzenia konkursu
 9. Zadania dla uczestników konkursu:
 • zadaniem konkursowym jest przygotowanie przez zespół wykładu, prezentacji multimedialnej lub posteru naukowego prezentującego postaci odkrywców, wynalazców narodowości polskiej zasłużonych dla zdrowia publicznego lub zapobiegania szerzenia się chorób.
 • praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla wystąpienia popularno- naukowego. Powinna być przygotowana na podstawie wiarygodnych źródeł faktograficznych.
 • czas prezentacji nie może przekraczać 15 minut
 • w przypadku posteru naukowego powinna mieć nie mniejszy niż format 100 x 70 jednostronny
 • każdy zespół może przygotować tylko jedną prace konkursową (dotychczas niepublikowaną), jednak jeden uczestnik nie może otrzymać więcej niż jednej nagrody.
 1. Sposób opisania prac konkursowych: • do materiału konkursowego należy dołączyć kopertę opisaną godłem zespołu zawierają wypełnioną metryczkę (Załącznik nr 1 do regulaminu) oraz dołączyć załącznik – zgodę rodziców/opiekunów na udział dziecka w konkursie (dotyczy osób niepełnoletnich) (załącznik Nr 2) lub potwierdzić zgodę własnoręcznym podpisem w przypadku osób pełnoletnich
 2. Zasady oceny: • zgodność z regulaminem, • własny pomysł! • uporządkowany i logiczny układ, • czytelność zamieszczonych treści, jasność przekazu graficznego i słownego, • posługiwanie się słownictwem właściwym dla tematu i zrozumiałym dla innych, • poprawność stylistyczna i ortograficzna, • atrakcyjność przekazu, • pomysłowość i oryginalność przedstawienia tematu, • estetyka wykonania.
 3. Zasady nagradzania: • komisja konkursowa przyzna 5 nagród głównych.
 4. Nagrody:
 • nagrody rzeczowe dla zespołu laureatów konkursu,
 • możliwość prezentacji pracy na konferencji popularno – naukowej będącej podsumowaniem projektu zgodnie z umową nr 278/2020,

 publikacja pracy konkursowej w PDF na stronie internetowej organizatorów konkursu

 1. Postanowienia końcowe
 2. Przekazanie pracy konkursowej jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu konkursu przez autorów.
 3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.
 4. Organizator konkursu:
 • zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, w tym innego podziału nagród,
 • nie zwraca kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w konkursie,
 • nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez uczestników konkursu,
 • nie zwraca nadesłanych prac konkursowych,
 • zastrzega sobie prawo opublikowania prac konkursowych w całości lub we fragmentach w wydawnictwach reklamowych, okolicznościowych, materiałach prasowych, Internecie lub w inny sposób.
 1. Regulamin konkursu i wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronach internetowych organizatorów konkursu http://www.jsoipz.pl /
 2. Integralną częścią regulaminu jest: • Karta zgłoszenia do konkursu pt.: „POLSKIE GWIAZDY OCHRONY ZDROWIA I PROFILAKTYKI”, załącznik nr 1
 • Załącznik nr 2 – Zgoda przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu na udział w konkursie lub zgoda uczestników pełnoletnich na udział w konkursie.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Karta zgłoszenia do konkursu pt.:

„POLSKIE GWIAZDY OCHRONY ZDROWIA I PROFILAKTYKI”

Prosimy o wypełnienie drukowanymi literami

NAZWA ZESPOŁU (GODŁO)

 

Dane uczestników zespołu:

1. Imię i nazwisko ucznia/studenta

2. Klasa/ rok studiów

3. Nazwa szkoły /uczelni

4. Adres szkoły/uczelni

5. Nr telefonu,

6. e-mail kontaktowy

 

1. Imię i nazwisko ucznia/studenta

2. Klasa/ rok studiów

3. Nazwa szkoły /uczelni

4. Adres szkoły/uczelni

5. Nr telefonu,

6. e-mail kontaktowy

 

1. Imię i nazwisko ucznia/studenta

2. Klasa/ rok studiów

3. Nazwa szkoły /uczelni

4. Adres szkoły/uczelni

5. Nr telefonu,

6. e-mail kontaktowy

 

1. Imię i nazwisko ucznia/studenta

2. Klasa/ rok studiów

3. Nazwa szkoły /uczelni

4. Adres szkoły/uczelni

5. Nr telefonu,

6. e-mail kontaktowy

 

1. Imię i nazwisko ucznia/studenta

2. Klasa/ rok studiów

3. Nazwa szkoły /uczelni

4. Adres szkoły/uczelni

5. Nr telefonu,

6. e-mail kontaktowy

 

1. Imię i nazwisko ucznia/studenta

2. Klasa/ rok studiów

3. Nazwa szkoły /uczelni

4. Adres szkoły/uczelni

5. Nr telefonu,

6. e-mail kontaktowy

 

1. Imię i nazwisko opiekuna zespołu

2. Telefon kontaktowy i e-mail do opiekuna

 

 • 6 wypełnić dla każdego członka zespołu odrębnie

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

Klauzula informacyjna stosowana po rozpoczęciu stosowania RODO

 

Informuję, że:

 • administratorem danych osobowych jest Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia z siedzibą w Jarosławiu przy ul. Rynek 13a zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,
 • Administrator danych powołał inspektora danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem
  adresu e-mail: tkrasnowska@op.pl
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 

1) Organizacji i przeprowadzenia konkursu „POLSKIE GWIAZDY OCHRNY ZDROWIA I PROFILAKTYKI”. 

2) Informowania uczestników Konkursu o wynikach.

3) Spełnienia wymogów regulaminowych Konkursu.

4) Publikacji wizerunku na stronie internetowej oraz innych mediach.

5) Promocji Konkursu.

 • Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
 • Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres trwania Konkursu, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora Danych Osobowych, a także poprzez marketing bezpośredni, do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.
 • Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia swoich danych. W każdym momencie przetwarzania Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi na działania Administratora Danych Osobowych do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych tj. ustawy o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu uczestnictwa w konkursie niezbędne.

 

 

Podpis uczestnika lub prawnego opiekuna uczestnika konkursu ……………………………………………………………………………………………………………data ……………………………………….

Regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania

 

Comments are closed.