Sprawozdanie Zarządu Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia za rok 2018

Sprawozdanie Zarządu Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia za rok 2018

Sprawozdanie Zarządu

Jarosławskiego Stowarzyszenia

Oświaty i Promocji Zdrowia

za rok 2018

W ciągu roku odbyło się 11 planowanych zebrań członków i sympatyków Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia. Daty i liczbę uczestników przedstawia tabela 1:

Tabela 1:

Lp

Daty zebrań

Liczba uczestników zebrania

1

9 stycznia

13

2

27 lutego

26 – walne zebranie

3

13 marca

19

4

3 kwietnia

10

5

12 kwietnia Dębica

23

6

8 maja

12

7

5 czerwca

10

8

4 września

17

9

2 października

12

10

6 listopada

10

11

4 grudnia

17

Protokoły zebrań w wersji papierowej przechowywane są w dokumentacji wraz z listami obecności i załącznikami w oprawionych tomach rocznych.

Członkowie Zarządu Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia spotykali się ponadto w mniejszych grupach w celu realizacji zadań wynikających z harmonogramu przyjętego w strategiach na rok 2018 i 2019. Działalność wynikała z zadań statutowych, które były realizowane jako własne lub zlecone przez różne podmioty.

Miejscem realizacji działań był lokal przy ul Rynek 13a w Jarosławiu – Klub „Kuźnia”, obiekty sportowe na terenie Jarosławia oraz miejsca zajęć plenerowych. Wiele zadań członkowie Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia realizowali w szkołach, w których na co dzień pracują, czyniąc beneficjentami swoich działań uczniów, rodziców i nauczycieli ze środowisk lokalnych czterech powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego.

Do najważniejszych działań w roku 2018 należy zaliczyć :

 1. Zorganizowanie 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jarosławiu i okolicznych miejscowościach.

Działania przygotowawcze trwały od października 2017, a sam finał to wydarzenia zorganizowane od 7 do 13 stycznia 2018r.

W działaniach tych oprócz 146 wolontariuszy z puszkami uczestniczyło przeszło 318 młodych ludzi przyklejających serduszka, członkowie sztabu oraz 38 innych osób pracowników szkół i placówek, przedstawicieli innych organizacji i służb zaangażowanych w pracę punktów bazowych, sztabu i obsługi koncertów, zapewnienia bezpieczeństwa kwestującym.

Łącznie zebrano i przekazano na konto WOŚP 96.211,36zł, o 211,22zł więcej niż w roku 2017. Ponadto opracowano wspólnie wnioski użyteczne dla organizacji kolejnego finału. Szefem sztabu była Teresa Krasnowska.

 1. W okresie od 3 marca do 3 czerwca uczestniczyliśmy w Kampanii Kilometry Dobra 2018

Nasza jarosławska kampania była częścią międzynarodowej kampanii dobroczynnej, lokalnie poprowadzonej przez porozumienie czterech stowarzyszeń: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia, Towarzystwo miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Oddział w Jarosławiu, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica. W ramach wspólnego działania zorganizowaliśmy 4 imprezy sportowe dla dzieci począwszy od przedszkolaków skończywszy na klasach starszych szkół podstawowych. Imprezy miały na celu upowszechnienie różnych dyscyplin sportu takich jak: badminton, tenis stołowy, piłka nożna, aktywność w ramach różnych torów przeszkód i taniec. Łącznie w imprezach przez nas zorganizowanych wzięło udział 1200 dzieci pod opieką swoich nauczycieli i rodziców. Zadanie mogło być realizowane dzięki wsparciu PWSTE w Jarosławiu – udostępniającej halę sportową oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarosławiu- udostępniającej salę gimnastyczną oraz boiska orlika przy tejże szkole. W ramach kampanii zorganizowano kilka konkursów oraz przeprowadzono kwesty w różnych miejscach. Uzyskane w ten sposób środki finansowe pozwoliły na organizację wydarzeń promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży. Finał kampanii „Kilometrów Dobra 2018”odbył się 3 czerwca 2018 na Rynku w Jarosławiu. Podczas tego wydarzenia osoby i szkoły najbardziej zaangażowane otrzymały publicznie podziękowania, dokonano także pomiaru dobra w metrach, efekt był imponujący 45171zł to łącznie 1026,61m dobra mierzonego monetami o nominale 1 zł .Najbardziej zaangażowani w kampanię to Szkoła Podstawowa w Kańczudze, Szkoła Podstawowa w Szówsku, Szkoła Podstawowa nr 11 w Jarosławiu. W realizacji działań związanych z przeprowadzeniem Kilometrów Dobra 2018 zaangażowało się łącznie ponad 117 osób, które wolontariacko udzieliły pomocy JSOiPZ. Podział zgromadzonych środków zgodnie z opracowanym przed podpisaniem akcesu do Kampanii był solidarny i wynosił 9264,00 zł po odliczeniu kosztów poniesionych na rzecz organizatora czyli Fundacji Polski Instytut Filantropii w Warszawie. W roku 2018 wydatkowano środki z tej kwoty na organizację działań upowszechniających zdrowy styl życia w społeczności lokalnej. Kampania Kilometry Dobra 2018 mimo niewątpliwych korzyści w postaci zorganizowanych wydarzeń oraz pozyskanych środków spowodowała ogromne przeciążenie pracą dla koordynatorów działań, w związku z powyższym Zarząd postuluje, aby w kolejnej edycji tej kampanii JSOiPZ nie było jej uczestnikiem.

 1. 13 marca 2018r.odbyły się warsztaty z carvingu dla nauczycieli i uczniów ze szkół promujących zdrowie

W Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących „Warsztaty z carvingu” na poziomie podstawowym to początek drogi na szlaku rzeźbienia w warzywach i owocach.
Warsztaty prowadziła absolwentka ZSSCHiO p. Agnieszka Pieczonka. Podczas zajęć zapoznaliśmy się z zasadami i stylami w carvingu. Inne zagadnienia przedstawione podczas zajęć to: narzędzia do carvingu, metody używania narzędzi do carvingu. Uczestnicy nabyli podstawowe umiejętności w zakresie: rzeźbienia motywów kwiatowych i zwierzęcych w owocach, rzeźbienia motywów kwiatowych w warzywach, wykonywania dekoracji sztuki carvingu poprzez łączenie poszczególnych rzeźb, zabezpieczania i pielęgnacji wykonanych prac. Z zajęć zaproponowanych przez koleżanki z ZSSCHiO w Jarosławiu skorzystało 19 osób.

 1. 5 kwietnia 2018r. byliśmy współorganizatorami XVII Przeglądu Piosenki Promującej Zdrowie pod honorowym patronatem Starosty Jarosławskiego.

Impreza odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jarosławiu. W przeglądzie poświęconym przesłaniu „Zdrowie dla wszystkich” w tym roku zgodnie z dyrektywą Światowej Organizacji Zdrowia zaprezentowały się 22 szkoły i przedszkola promujące zdrowie. Zaprezentowane utwory, w większości z autorskimi tekstami charakteryzowały się wysokim poziomem wykonawczym. Najciekawsze wykonania otrzymały rekomendacje do publicznego występu podczas Parady Schumana. Statuetki dla uczestników przeglądu ufundowało Starostwo Powiatowe w Jarosławiu w ramach honorowego patronatu nad wydarzeniem. Za sprawne zorganizowanie i przeprowadzenie XVII Przeglądu Piosenki Promującej Zdrowie słowa podziękowania kierujemy do Renaty Majkut – Lotycz .

.

 1. 12 kwietnia 2018r. na zaproszenie Dębickiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie uczestniczyliśmy w VI Konferencji Popularnonaukowej nt „Czy żywienie to odżywianie? Holistyczne spojrzenie na człowieka” .

W podtytule konferencji zawarto przesłanie, co zrobić , by przeszłość miała wpływ na teraźniejszość, a teraźniejszość na przyszłość, by zapewnić zdrowie, urodę i witalność na wyższym poziomie. W konferencji uczestniczyło 23 szkolnych koordynatorów z Rejonu Jarosławskiego Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Prelegentami byli prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska – twórczyni programu szkoły promującej zdrowie, przewodnicząca kapituły Certyfikatu Krajowego Szkoła Promująca Zdrowie, prof. dr hab. Halina Weker- kierownik zakładu żywienia Instytutu Matki i Dziecka, prof. dr hab. Renata Michalak – z Wydziału Studiów Edukacyjnych U.AM w Poznaniu, dr Katarzyna Kubicka, dr Elżbieta Misorna,-UAM w Poznaniu mgr Elżbieta Nerwińska- dyrektor Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie, mgr Konrad Klekot, mgr inż. Piotr Kula, mgr Hanna Stolińska- Fiedorowicz twórcy i zarządzający w Olimp Labs. W drugiej części konferencji uczestnicy zwiedzili Ośrodek Badawczo- Rozwojowy oraz Inteligentne Centrum Logistyczne Olimp Labs. Konferencja dostarczyła uczestnikom niezwykle przydatnej wiedzy w obszarze zrozumienia zagadnień związanych z właściwym odżywianiem i problemów wynikających z przyspieszenia technologicznego. Wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny konferencji sprawił, że ewaluacja tej formy doskonalenia osiągnęła najwyższe oceny.

 1. 13 kwietnia 2018r. na zaproszenie Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu 9 osób zrzeszonych w JSOiPZ uczestniczyło w konferencji naukowej „W trosce o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży uwarunkowania, przyczyny i skutki depresji”.

Patronatu Honorowego udzielili nad wydarzeniem Podkarpacka Kurator Oświaty i Starosta Powiatu Jarosławskiego. Wsparcia merytorycznego udzielił UMCS i PWSTE. Oprócz wykładów dla uczestników przygotowano zajęcia warsztatowe z podziałem na grupy uczniowie/ nauczyciele i inni dorośli .

 1. 13 kwietnia 2018r. 10 osób z JSOiPZ wzięło udział w wykładzie Krzysztofa Piersy „Jak nie zostać komputerowym ćpunem? Fakty, mity, porady” .

Zajęcia odbyły się w MBP w Jarosławiu. Wykład był wstępem do niezwykle ciekawej dyskusji plenarnej na tematy uzależnień od nowoczesnych mediów.

 1. 19 maja 2018r. zorganizowano Spotkania Europejskie – Paradę Schumana zgodnie z ofertą złożoną w konkursie ogłoszonym przez Gminę Miejską Jarosław i dofinansowaną w ramach umowy nr 307/2018

kwota dofinansowania zadania 10000,00zł wydatkowano kwotę 10516,00zł

W zorganizowanych konkursach brali udział przedstawiciele wszystkich typów szkół i placówek z Jarosławia i okolic. – ufundowano nagrody w formie dofinansowania do wycieczek dla laureatów konkursów: konkurs na zagadkę europejską, europejski kapelusz zdrowia, strój ekologiczny oraz najliczniejsza grupa tańcząca poloneza. W konkursie fotograficznym nagrodą był udział w warsztatach fotograficznych -zajęcia pod kierunkiem profesjonalnych fotografów. W konkursie europejskie gwiazdy sportu zorganizowano jeszcze dodatkowo wystawę i spotkanie da laureatów. W świętowaniu Paradzie Schumana wzięło udział ok 450 osób, o sto więcej niż zakładano w ofercie. Uczczono stulecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości poprzez wspólny taniec poloneza, jako tańca narodowego. Nastąpiła wymiana doświadczeń, prezentacja osiągnięć różnych grup wykonawców. Został zagospodarowany czas wolny całych rodzin w obrębie staromiejskiego rynku – impreza plenerowa trwająca ok 4 godzin w sobotę dnia 19 maja 2018r.Zorganizowano pokaz ratowniczy dla zainteresowanych dzieci i młodzieży połączony z dodatkowym konkursem udzielania pomocy przedlekarskiej dla 23 osób, dzięki temu zwiększyły się kompetencje dzieci w zakresie udzielania pomocy. Zorganizowano poczęstunek dla uczestników Parady Schumana złożony z tradycyjnych przekąsek charakterystycznych dla różnych krajów zrzeszonych w UE- promocja ZSSCHiO, upowszechnienie idei wspólnego posiłku dla każdego także poprzez konkurs europejskiego grillowania. Realizując zadanie pozyskano partnerów do realizacji zadania , którzy włączyli się realizacji zadania tj.:

– Centrum Kultury i Promocji – udostępnienie sceny, nagłośnienia

– organizacje pozarządowe: Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufce Jarosław , Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Jarosławiu – pomoc w animacjach dla dzieci, Lokalne Centrum Wolontariatu przy Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu – zapewnienie wolontariuszy do opieki nad uczestnikami Parady Schumana, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu – organizacja konkursu grillowanie europejskie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego – propagowanie wydarzenia, plakatowanie Stowarzyszenie Chutor GORAJEC – poprowadzenie poloneza na 100 par przez wodzireja

– Instytucje : Centrum Ratownictwa Medycznego J. Tarkowski sp.z o.o i Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Jarosławiu – pomoc w organizacji konkursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy .

Firmę Agrimpex, która nieodpłatnie wypożyczyła stanowiska do plenerowego konkursu europejskie grillowanie.

Przygotowano regulaminy konkursowe, powołano komisje oraz przeprowadzono eliminacje konkursowe. Opracowano scenariusz działań z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za poszczególne elementy. Zapewniono warunki związane wykorzystaniem dróg w sposób szczególny podczas przemarszu Parady Schumana w dniu 19 maja 2018r. (uzyskanie zgody Burmistrza Miasta Jarosławia, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, Starosty Jarosławskiego).

Po ocenie prac komisje konkursowe wyłoniły zwycięzców, zgodnie z regulaminem nagrodami były dofinansowania do wycieczek dla grup zwycięskich. W konkursie dla najmłodszych na zgadywankę o krajach zrzeszonych w Unii Europejskiej wyłoniono aż 3 zwycięzców – miejsca równorzędne. W konkursie na europejski kapelusz zdrowia przyznano 3 miejsca indywidualne oraz wyróżnienia dla szkół, które przybyły z największą liczbą kapeluszy.

W konkursie dla zainteresowanych sportem uczestniczyło 53 uczniów różnych typów szkół- wypełniając test oraz przygotowując plakat przedstawiający najsławniejsze europejskie gwiazdy sportu oraz prezentując uzasadnienie swojego wyboru. Wystawa prac odbyła się zgodnie z harmonogramem. W konkursie fotograficznym pt „Jak wygląda szczęście” autorzy nagrodzonym prac wzięli udział w 3 dniowych warsztatach fotograficznych organizowanych przez Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu (zajęcia weekendowe). W konkursie na europejski strój ekologiczny nagrodzono 5 prac, w tym 2 miejsca drugie i dwa miejsca trzecie. Konkurs wspólnego poloneza poprowadził wodzirej z Chutoru Gorajec Marcin Piotrowski. W konkursie na najliczniejszą grupę tańczącą poloneza przyznano 3 nagrody. W konkursie pod hasłem europejskie grillowanie wyłoniono 3 zwycięskie drużyny. Nagrody i dyplomy wręczył na scenie Wiceburmistrz Jarosławia dr D. Tracz, poinformował także uczestników Parady Schumana o kwalifikacji do nagród zbiorowych. Po przemarszu, odtańczeniu poloneza ,wręczeniu nagród, występach i prezentacji stoisk, był czas na zabawy na urządzeniach rekreacyjnych dla młodszych dzieci. Wszystkie aktywności realizowane w ramach zadania podlegały ewaluacji. Koordynatorem zadania była Teresa Krasnowska .

 1. 13 czerwca zorganizowano pod hasłem „Rosnę zdrowo  – piknik Radawa 2018” tradycyjne spotkanie dla najmłodszych (przedszkolaki i uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych) zrzeszonych w Rejonie Jarosławskim Podkarpackiej Sieci Szkól Promujących Zdrowie).

Pomocy w organizacji JSOiPZ udzielił Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa  Oddział w Rzeszowie, Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Jarosławiu, Zespół Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Impreza odbyła się dzięki wsparciu Wójta Gminy Wiązownica w GOWiR w Radawie. W imprezie wzięło udział ok 700 dzieci pod opieką nauczycieli z 17 przedszkoli i szkół oraz grupa wolontariuszy z ZSEiO, ZSSCHiO oraz ZSTiO w Jarosławiu, łącznie 27 osób. Cele imprezy: – propagowanie  zdrowego odżywiania  dzieci,– upowszechnianie  aktywności ruchowej dzieci na świeżym powietrzu  poprzez  gry i zabawy ruchowe  oparte na współpracy z wykorzystaniem bazy  Gminnego Ośrodka ZALEW w Radawie – integracja dzieci z placówek promujących zdrowie  poprzez wspólną zabawę  i poczęstunek. Zorganizowano szereg konkursów: Konkurs  na  rzeźbę z owoców i warzyw , Konkurs wiedzy o zdrowym odżywianiu, Konkurs  na  rymowankę  promującą  zdrowy styl życia, konkurs na piosenkę o zdrowiu oraz owocach i warzywach. JSOIPZ zaangażowało w realizację zadania 2150zł, nagrody w konkursach oraz część poczęstunku ufundował KOWR w Rzeszowie. Część dzieci przyjechała w ramach nagrody w konkursach zorganizowanych w ramach Spotkań Europejskich – Parady Schumana.

 1. Działająca przy JSOiPZ sekcja rowerowa zorganizowała II Rajd Rowerowy Szlakiem Wrześniowych Orłów

Start z Jarosławia przez Maleniska, Korzenicę, Laszki Czaplaki ,Łukawiec, Laszki do Jarosławia. Trasa rajdu to 115 km. Ze względu na dystans i stopień trudności impreza była adresowana do dorosłych rowerzystów. Na trasie odbył się postój z poczęstunkiem. Pomocy w organizacji rajdu udzieliło PGKiM sp z o.o w Jarosławiu, zaś opiekę medialną zapewniła Gazeta Jarosławska. Sekcja rowerowa liczy 13 członków .

 1. W dniach 30 września – 2 października 2018 zorganizowano Rajd Szkół Promujących Zdrowie BIESZCZADY 2018 .

W trzydniowym Rajdzie Bieszczady wzięło udział 86 osób z: ZS Szówsko, ZS Łukawiec, ZS Grochowce, ZS Hermanowice, ZS Pawłosiów, ZS Piwoda, Gim Boratyn, SP w Dobkowicach SP Mołodycz, SP nr 11 w Jarosławiu pod opieką 12 nauczycieli. Uczestnicy wypełnili karty ewaluacyjne: odpowiedzi na „tak – chcę uczestniczyć w kolejnym rajdzie 86. Szczególne uznanie uczestników w kolejności liczebności wypowiedzi uzyskały następujące elementy: dobór tras rajdowych do możliwości grupy, doskonała pogoda, optymalne warunki wędrówki, opieka nad uczestnikami, dbałość o bezpieczeństwo ze strony opiekunów i miłe relacje z opiekunami, dobre relacje z uczestnikami z innych szkół, wyżywienie, profesjonalizm przewodników na szlaku i w muzeum, różnorodność programu, możliwość skorzystania z atrakcji GOWiR Bircza (zajęcia na orliku), fajne noclegi, Dopisała także pogoda, co pozwoliło zrealizować wszystkie zaplanowane trasy i wydarzenia.

12. Zrealizowaliśmy zadanie publiczne w ramach budżetu obywatelskiego pt „Jarosławska Kuźnia Wolontariatu” nr umowy 339/2018.

Realizacja tego zadania od 15 kwietnia do 13 lipca była możliwa dzięki dobrej współpracy z lokalnym Centrum Wolontariatu działającym przy ZSSCHiO w Jarosławiu. Osiągnięte rezultaty zadania można opisać jako :

 • Liczba wolontariuszy przeszkolonych przynajmniej w 2 różnych formach zajęć 25, utrzymanie 85% stanu zarejestrowanych już wolontariuszy,

 • Pozyskano 20 nowych osób zainteresowanych trwałym pełnieniem wolontariatu.

 • Zorganizowanie 100 godzin różnych szkoleń po 25 godzin wsparcia dla każdego wolontariusza.

 • Zaangażowano przeszkolonych wolontariuszy w działania na rzecz społeczności lokalnej.

 • Utworzono bazę danych wolontariuszy w celu monitorowania ich aktywności i oceny skuteczności.

 • Zorganizowano punkt kontaktowy dla wolontariuszy i korzystających.

W ramach realizacji zadania odbyły się w dniach 14-16 maja 2018r.15-godzinne warsztaty dotyczące zagadnień prawnych wolontariatu. W ramach tych warsztatów spotkali się wolontariusze oraz przedstawiciele korzystających (COM – ZOL Jarosław), była okazja przeanalizować przykłady dobrej praktyki z 10 letniego doświadczenia Powiatowego Centrum Wolontariatu z Włodawy, wolontariusze mieli okazję wypracować katalog umiejętności wolontariusza. W dniach 22 maja, 14-15 czerwca 2018r. odbyły się 15-godzinne warsztaty psychologiczne „Ja, jako osoba pomagająca”. W programie uwzględniono zagadnienia takie jak: wizerunek wolontariusza,- motywacje wolontariuszy.komunikacja interpersonalna, -relacje Wolontariusze – Korzystający, ponadto w ramach wsparcia psychologicznego zainteresowani wolontariusze skorzystali z konsultacji indywidualnych z psychologiem. Przeprowadzono 40 godzinne zajęcia z zakresu pedagogiki zabawy. Zajęcia tematyczne prowadzono w cyklach 5 godzinnych ze względu na konieczność wypróbowania prezentowanych technik, w ramach których uczestnicy poznali podstawowe metody animacji, nauczyli się tworzyć widowisko za pomocą baniek mydlanych, – próbowali swoich sił w zakresie malowania twarzy i ozdabiania na potrzeby imprez plenerowych dla dzieci, poznali zasady bezpiecznej animacji w plenerze i pomieszczeniach. Sprawdzianem nabytych umiejętności był udział grupy 17 wolontariuszy w imprezie dla dzieci w dniu 13 czerwca 2018 w Radawie. Dwoje z pełnoletnich wolontariuszy pozyskało kwalifikacje wychowawców placówek dzieci i młodzieży, które wykorzystali podejmując wolontariat w TPD Oddział Jarosław. Ponadto wolontariusze uzyskali umiejętności udzielania pierwszej pomocy w ramach kursu przeprowadzonego przez certyfikowanych ratowników medycznych. Wolontariusze nabyli praktykę w zakresie resuscytacji, udzielania pomocy przedmedycznej w wypadkach komunikacyjnych oraz innych sytuacjach, które mogą się wydarzyć podczas wykonywania świadczeń wolontariackich. Szkolenie zakończone zostało egzaminem potwierdzającym umiejętności zdanym przez 18 osób. Zadanie było realizowane w Siedzibie Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia Rynek 13a w Jarosławiu, w Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, w Przemyślu przy ul Katedralnej, w Centrum Ratownictwa Medycznego w Jarosławiu oraz ul Bandurskiego, także w plenerze – zajęcia z pedagogiki zabawy i animacji. W ramach projektu prowadzona była ewaluacja zarówno szkoleń jak i realizowanych przez wolontariuszy zadań, która wskazała na pełną realizację założonych celów.

Cele tego projektu :

1. rozwijanie wolontariatu w środowisku lokalnym Jarosławia,

2. przygotowanie zainteresowanych do podjęcia wolontariatu w różnych zdiagnozowanych

obszarach poprzez zorganizowanie odpowiednich szkoleń dostosowanych do potrzeb wolontariuszy.

3.zapewnienie komunikacji pomiędzy wolontariuszami, a instytucjami oraz osobami, które są

zainteresowane korzystaniem z pracy wolontariuszy.

4.monitorowanie pracy wolontariuszy aktywnych, efektów ich działań

5 opracowanie wyników ewaluacji w celu budowy trwałych efektów zadania . Podczas trwania projektu

Uczestnicy otrzymywali potrzebne materiały, poczęstunek w postaci wody mineralnej i drobnych przekąsek. Wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia i dyplomy oraz podjęli świadczenia zarejestrowane w dokumentacji pracy wolontariusza. Kwota dotacji 7000,00zł faktycznie poniesione koszty na realizację zadania 7329,96zł .

13. Z uwagi na osiągnięte efekty tego zadania i podkreślane przez uczestników potrzeby w zakresie kontynuacji podjęto działania w celu przygotowania kolejnego wniosku do budżetu obywatelskiego na rok 2019. Projekt ten pod hasłem „Jarosławska Kuźnia wolontariatu –bis” został przygotowany, złożony 27 czerwca 2018r i w wyniku głosowania mieszkańców w kategorii projektów społecznych C uzyskał aprobatę – 446 głosów i zagwarantowane finansowanie na poziomie 10 tyś zł w roku 2019.

14. W partnerstwie z Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Rzeszowie zrealizowaliśmy zadanie publiczne zlecone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ph „Substancje Psychoaktywne –dlaczego tak niebezpieczne nowa twarz problemu społecznego”- umowa ROPS 188/2018.

Realizując projekt na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, w 2 ośrodkach Sanok – 24 września, Rzeszów- 7 października 2018r. zostali przeszkoleni nauczyciele, pracownicy powiatowych stacji sanitarno- epidemiologicznych oraz policjanci, pracownicy samorządowi, realizujący zadania związane z profilaktyką uzależnień, rodzice. Rezultatem przeprowadzonych konferencji było uświadomienie uczestnikom skali zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz zwiększenie poziomu ich wiedzy i umiejętności w zakresie profilaktyki używania środków psychoaktywnych. Osiągnięto to dzięki bogatemu programowi konferencji, wykorzystaniu metod wykładowych, warsztatowych i wizualnych. W konferencjach wzięło udział 287 uczestników. Przeprowadzono ewaluację wśród uczestników. Ostatni cel dotyczący tworzenia lokalnych koalicji działających na rzecz zdrowia został osiągnięty poprzez przedstawienie „dobrych praktyk” w zakresie prowadzenia profilaktyki w szkole, partnerstwa, a także poprzez wzajemne „poznanie się” uczestników. Ze względu na duże potrzeby zgłaszane przez uczestników szkolenia będziemy aplikować o kolejne zlecenia do właściwych instytucji. . Ostatni cel dotyczący tworzenia lokalnych koalicji działających na rzecz zdrowia został osiągnięty poprzez przedstawienie „dobrych praktyk” w zakresie prowadzenia profilaktyki w szkole, partnerstwa, a także poprzez wzajemne „poznanie się” uczestników. W konferencjach uczestniczyło 32 nauczycieli ze szkół promujących zdrowie rejonu jarosławskiego Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących zdrowie. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały w postaci nagranych pendrivów . Dotacja ROPS w wysokości 9000,00 zł wartość wykonanego zadania 10247,00zł.

15. Zrealizowano zadanie publiczne UM Jarosław nr 435/2018 Popularyzowanie turystyki rowerowej w społeczności lokalnej Jarosławia .

W ramach realizacji zadania:

 • Zorganizowano cztery spotkania dotyczące popularyzacji turystyki rowerowej dla grupy 50 uczniów różnych szkół.

 • Zorganizowano nieodpłatny przegląd rowerów przed wyjazdem na Rajd Szlakiem Dawnej Twierdzy Przemyśl dla uczniów przez profesjonalny serwis rowerowy pozyskanego partnera – PILATUS.

 • Zorganizowano Rajd Rowerowy Szlakiem Dawnej Twierdzy Przemyśl dla uczniów zrzeszonych w Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie pod opieką członków Jarosławskiej Sekcji Rowerowej działającej przy Jarosławskim Stowarzyszeniu Oświaty i Promocji Zdrowia. Zadanie miało na celu upowszechnienie turystyki rowerowej wśród dzieci i młodzieży. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa podczas jazdy rowerem, uświadomienie warunków bezpiecznej turystyki rowerowej. Do realizacji zadania pozyskano partnera tj Firmę PILATUS. Dzięki partnerstwu odbył się przegląd wszystkich rowerów uczestników ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Jarosławiu uczestniczących w Rajdzie Rowerowym Szlakiem Dawnej Twierdzy Przemyśl w dniu 18 września 2019 r. Uczniowie nie ponosili kosztów serwisu oraz drobnych napraw, którym poddano ich sprzęt. Serwisant podczas spotkania zwrócił uwagę na najczęściej występujące problemy, chętnie odpowiedział na pytania zadawane przez uczestników spotkania. Drugie spotkanie było relacją i pokazem zdjęć z podróży rowerowej po krajach Europy Wschodniej (Ukraina, Mołdawia). Trzecie spotkanie dotyczyło podróży po krajach Europy Zachodniej (Francja, Belgia, Holandia). Podczas tych prelekcji uczestniczące dzieci i młodzież miały możliwość poznania podróżników, którzy jednocześnie pracują w jarosławskich szkołach. Zaproszenie tych właśnie osób uzmysłowiło naszym podopiecznym, że wystarczy marzyć o przygodach i podróżach i dążyć własnym staraniem do celu.

Ze względu na wiek i doświadczenie uczestników Rowerowego Rajdu Twierdzy Przemyśl wybrano wariant łatwiejszy trasy ok 20 km z mniejszymi przewyższeniami. Grupę rajdową prowadził przewodniczący Sekcji Rowerowej działającej przy Jarosławskim Stowarzyszeniu Oświaty i Promocji Zdrowia p. Leszek Luty. Rowery dotarły do Przemyśla wynajętym transportem i stamtąd uczestnicy przejechali szlakiem fortecznym do Fortu Werner po drodze odwiedzając forty Buszkowice, Bolestraszyce San Rideau, Fort XIII b. Zakończeniem trasy był wspólny posiłek, zwiedzanie muzeum przy Forcie Werner oraz gry i zabawy w plenerze.

Na zakończenie realizacji zadania odbyło się spotkanie poświęcone przygotowaniu rowerów do przestoju zimowego, utrwaleniu zasad bezpieczeństwa w turystyce rowerowej oraz planowaniu wycieczek rowerowych na sezon wiosenny. Przeprowadzono także ewaluację realizacji zadania, która wskazuje na potrzebę realizacji tego zadania w przyszłości. Dofinansowanie zadania 1250,00zl , wartość realizacji 1338,84zł

16. Od 19 marca – 31 grudnia 2018r realizowano program „Kształtowanie umiejętności życiowych jako najskuteczniejsza forma promocji zdrowia i profilaktyki jako zadanie publiczne zlecone przez Gminę Miejską Jarosław w ramach otwartego konkursu zgodnie z umową 224/2018.

Zajęcia odbywały się w formie pracy warsztatowej w Klubie Środowiskowym „Kuźnia” w czasie wolnym od zajęć, w dni wolne od nauki szkolnej (zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, fotograficzne, manualne, zajęcia rozwijające, kształtujące użyteczne umiejętności np. praca z tekstem literackim, sporządzanie notatek, mapy pamięci, praca przy zagospodarowywaniu terenu zielonego, wdrażanie do samoobsługi w formie przygotowywania posiłków z uwzględnieniem zdrowego stylu odżywiania). Uczestnicy zajęć mieli okazję do zaprezentowania swoich umiejętności w formie wystaw, występów i przeglądów. Ponadto odbywały się zajęcia wyjazdowe dla dzieci zamieszkałych w Dzielnicy nr 1 w Jarosławiu lub uczęszczających w tej dzielnicy do szkoły. Wiele tych dzieci pochodzi z rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym, część rodzin jest niewydolnych finansowo z powodu bezrobocia rodziców lub choroby alkoholowej członka rodziny. Celem tego zadania było wzmocnienie samooceny uczestników, rozwijanie zainteresowań, umożliwienie odnoszenia sukcesów w nauce, poszanowanie przyrody, poznawanie dorobku kulturalnego i naukowego jako strategie profilaktyczne I rzędu. W ramach realizacji:

1. Zostały zorganizowane zajęcia warsztatowe z zakresu kształtowania umiejętności życiowych ( (autoprezentacja, sztuka odmawiania) dla 20 osób w wymiarze 10 godzin .

2. Zostały zorganizowane wspólne wyjścia na wydarzenia kulturalne, odczyty ,wystawy, spektakle, festiwale w Jarosławiu; 10 wyjść dla 50 uczestników ,

3. Odbyły się turnieje gier planszowych – łącznie 20 spotkań

4. Prowadzono nieodpłatne zajęcia edukacyjne z przedmiotów ogólnokształcących oraz języków obcych dla 15 uczniów z rodzin niezamożnych, zagrożonych problemem alkoholowym w rodzinie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

5. Dokonano nasadzeń i pielęgnowano tereny zielone wokół Klubu Kuźnia – siedziba JSOiPZ i Rady Dzielnicy nr 1 (parking przed i zielony teren podwórka).

6. Zorganizowano 1 wyjazd jednodniowy do Radawy dla grupy 30 uczestników programu oraz 1rajd pieszy dla 200 uczestników,

7. Włączyliśmy się w organizację pikniku obywatelskiego przygotowując strefę oraz zapewniając wolontariuszy.

8. Przeprowadzono 1 cykl spotkań dla rodziców związany z profilaktyką uzależnień .

9. Przeprowadzono warsztaty kulinarne i plastyczne dla 50 osób (2 grupy) w wymiarze 30 godzin .

10 Wydano śpiewnik i rozdano uczestnikom zajęć w celu wspólnego śpiewania podczas różnych spotkań i wyjazdów.

Koordynatorem całego projektu była Teresa Krasnowska, włączyło się w realizację wielu członków JSOiPZ, przygotowując zajęcia i pracując jako wolontariusze na podstawie umów z JSOiPZ . Wartość dotacji 4000zł realizacja na poziomie 4609,56zł

 1. Przez cały rok prowadzono zajęcia z zakresu piłki nożnej w ramach dwóch zadań zleconych przez Gminę Miejską Jarosław:

 1. Szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej – umowa 184/2018. dofinansowanie o wartości 6.000,00zł – realizacja 6817,59

 2. Promowanie sportu i rekreacji w zakresie piłki nożnej jako najskuteczniejszej formy profilaktyki uzależnień w społeczności lokalnej miasta Jarosławia -223/2018. Dofinansowanie w ramach umowy 5.000,00zł realizacja 5.364,86zł .

Uczestniczyło w nich systematycznie 28 chłopców. Nie brakowało chłopców interesujących się zajęciami także przez pewien czas. W zajęciach uczestniczyło także 22dziewczęta Młodzi ludzie trenowali w grupach. Zajęcia w sezonie odbywały się 3 w tygodniu, dodatkowo w niedziele lub w soboty rozgrywali mecze zgodnie z harmonogramem OZPN. Koordynatorem zadania był Zenon Binowski. W jego gestii leżało poza prowadzeniem pracy treningowej, zabezpieczenie w sprzęt oraz organizacja turniejów towarzyskich propagujących ideę gry fair play. Dla potrzeb trenujących zapewniono nieodpłatne korzystanie ze stadionu szkolnego oraz nieodpłatny dostęp do hali sportowej MOSiR i hal sportowych innych dysponentów. Trenujący zostali wyposażeni w sprzęt i poinstruowani w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Problemem w realizacji zadania był remont stadionu szkolnego, który spowodował konieczność przeniesienia treningów na inne boiska poza Jarosławiem oraz konieczność, gry na wyjeździe.

18. Zorganizowano Rajd pieszy „Szlakiem Dawnej Twierdzy Przemyśl”

20 września 2018r. grupa piesza 146 uczniów szkól podstawowych się ze starszymi członkami Sieci Szkół Promujących   Zdrowie z Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu. Po wędrówce i zwiedzeniu z przewodnikiem fortu Werner zasiedliśmy do posiłku i wspólnego śpiewania. Na gitarach akompaniowali Anita z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu i pan Olek z Kańczugi. Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości skupiliśmy się na piosenkach patriotycznych ze specjalnie wydanego śpiewnika. Od tego rajdu wszystkie czwartaki będą już wiedziały, kim był Michał Zieliński i dlaczego mamy szczególny przywilej śpiewania piosenki „Serce w plecaku”. Podziękowanie dla Pań i kolegów z Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu za pyszny poczęstunek – Wasza szarlotka zasługuje na złoty medal !!!.  Koszty realizacji zadania mieściły się w środkach własnych JSOiPZ i wyniosły 3230,00zł

19. W ramach współpracy z ZSSCHiO w Jarosławiu odbyły się zajęcia warsztatowe ph „Ćwiczenia i zabawy realaksacyjne” dla uczniów i nauczycieli szkól promujących zdrowie.

W zajęciach 13 listopada 2018r. składających się z ćwiczeń w sali gimnastycznej prowadzonych przez Monikę Cholewę, wykładu oraz degustacji żywności antystresowej Urszulę Machaj i Wioletę Stoch uczestniczyło 29 osób. Zajęcia były elementem realizacji strategii JSOiPZ na rok szkolny 2018/2019.

20. Zorganizowano szkolenie dla dyrektorów i koordynatorów szkół promujących zdrowie Rejonu Jarosławskiego Podkarpackiej Sieci Szkól Promujących Zdrowie we współpracy z Łódzką Siecią Szkól Promujących Zdrowie

W dniach 22-24 listopada br. grupa 37 dyrektorów i koordynatorów  Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie  skorzystało z tej formy doskonalenia zorganizowanej pod hasłem „Jak diagnozować zachowania problemowe dzieci i młodzieży, przykłady dobrej praktyki  w szkołach promujących zdrowie”. Podczas Szkolenia odbyliśmy wizyty studyjne z placówkach: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim, Zespół Szkół w Kleszczewie, Przedszkole Publiczne w Kleszczewie, Szkoła Podstawowa nr 88 w Łodzi, zapoznaliśmy się z programem „szkoła budząca się”, ponadto zwiedzaliśmy z przewodnikiem miasto Łódź, uczestniczyliśmy w spektaklu teatralnym i zajęciach w Escape-room. Uczestnicy szkolenia przygotowali i wręczyli rękodzieło gospodarzom wizyt studyjnych.

Koszty szkolenia wyniosły17.204,70 zł przy dotacji na poziomie 12.950,00 zł .Dopłata JSOiPZ do każdego uczestnika wyniosła 114,99 zł .

21. Przeprowadziliśmy cykl szkoleń dla nauczycieli szkół promujących zdrowie i innych zainteresowanych rozwijaniem zdolności manualnych związanych z pożytecznym zagospodarowywaniem czasu wolnego.

Zajęcia zgodnie z przyjętym planem dotyczyły rozwijania zdolności manualnych związanych z rękodziełem. Były to zajęcia prowadzone przez Renatę Majkut – Lotycz, Annę Wotę i Annę Łuczyńską. Ze względu na zainteresowanie uczestników zajęcia te będą kontynuowane w roku przyszłym. Zajęcia dotyczyły wytwarzania ozdób świątecznych oraz nowych technik dekoracji. Umiejętności zdobyte przez nauczycielki upowszechniane w społecznościach szkolnych wśród dzieci i rodziców zastępują bierne spędzanie wolnego czasu przed telewizorem i monitorem komputera.

22. Systematycznie prowadzono prace nad certyfikacją Szkoła Promujące Zdrowie. Najbardziej spektakularnym efektem było uzyskanie przez nasze trzy szkoły najwyższego Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie

28 listopada br. w Ośrodku Rozwoju Edukacji  w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przyznała to prestiżowe wyróżnienia 35 przedszkolom i 29 szkołom należącym do sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie w Polsce.

Krajowe Certyfikaty „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” wręczyły laureatom Agnieszka Ludwin i prof. Barbara Woynarowska. To zaszczytne wyróżnienie otrzymały przedszkola i szkoły z 11 województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że przedszkole i szkoła pracują zgodnie z modelem przedszkola promującego zdrowie/szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.

Lista przedszkoli i szkół, które otrzymały Krajowy Certyfikat w 2018r. z rejonu jarosławskiego:

 • Szkoła Podstawowa im. ks. Franciszka Wosia w Świętoniowej,

 • Szkoła Podstawowa im Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze

 • Zespół Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących im Marii Curie – Skłodowskiej w Jarosławiu.

Do grona kandydatów do naszej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w tym roku weszły dwie nowe placówki:

 • Szkoła Podstawowa w Nienowicach

 • Miejskie Przedszkole nr 2 w Przeworsku.

 1. Zorganizowano Konferencję pt Gala Wolontariatu”.

5 grudnia 2018r. w Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu odbyła się Gala Wolontariatu z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Celem przedsięwzięcia było podsumowanie działań wolontarystycznych i nagrodzenie najbardziej aktywnych społeczników. Mamy nadzieję, że wydarzenie spotka się z zainteresowaniem i przyciągnie nowych sympatyków, również z sektora publiczno-państwowego i prywatnego na poziomie lokalnym. W programie:

 •    Wykład: „Wolontariusz człowiek przez wielkie C”

 • Prezentacja LCW przy Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosław   

 • Rozstrzygnięcie plebiscytu na Wolontariusza roku Poczęstun

 • Koncert  „Laurka dla wolontariusza”,

 • Niespodzianka Filmik Od Jurka Owsiaka, który nie mógł przybyć na Galę  

 • Wręczenie podziękowań i symbolicznych upominków dla wyróżniających się 32 wolontariuszy 

 • Prezentacja projektu  obywatelskiego na rok 2019 „Jarosławska Kuźnia Wolontariatu Bis”.

W gali uczestniczyło łącznie 76 osób. Gala odbyła się we współpracy z Miejską Radą Pożytku Publicznego . Koszt imprezy 1870,zł przy wsparciu z FIO 500zł.

 1. 10 grudnia gościliśmy grupę 25 dzieci z rodzin polonijnych ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Niżynie z

Zorganizowaliśmy dla nich zajęcia plastyczne i poczęstunek. Nawiązany kontakt ma być kontynuowany poprzez wspólny projekt w przyszłym roku. Podziękowania pod adresem Renaty Majkut Lotycz i Anny Łuczyńskiej, które zorganizowały te zajęcia.

25. Rozpoczęto prace związane z organizacją 27Finału Wielkiej Orkiestry

Świątecznej Pomocy na terenie powiatu jarosławskiego.

W prace sztabu zaangażowało się wielu młodych ludzi, którzy podjęli się pracy jako wolontariusze JSOiPZ. Przeprowadzono szkolenia i weryfikację chętnych do kwestowania, wystosowano pisma intencyjne, przygotowano dokumentację na podstawie, której został zarejestrowany sztab (17.11.2018r.) i uzyskano Patronat Honorowy Burmistrza Miasta oraz Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno- Ekonomicznej w Jarosławiu. Sztab podjął pracę nad pozyskaniem środków na organizację w ramach Jarmarku Bożonarodzeniowego (14-21.12.2018r.) oraz wśród sponsorów. Szefem sztabu została Teresa Krasnowska, kierownikiem biura sztabu wolontariuszka Monika Mikłaszewska.

26. Systematycznie poprawiano bazę JSOiPZ poprzez bieżące prace przy zachowaniu dobrego stanu lokalu klubu Kuźnia i terenów przyległych.

W okresie wiosennym letnim i jesiennym dzieci chętnie uczestniczyły w pracach związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych, sadziły i pielęgnowały rośliny sezonowe. Mimo wielu starań nie zostały skutecznie wykonane prace związane z naprawą dachu. Natomiast udało się uzupełnić oświetlenie dzięki społecznej pracy p. Mariusza Dyrkacza. Inne prace konserwatorskie przeprowadził w Kuźni również społecznie p. Piotr Lotycz i Bogdan Sawicki.

27. Przeprowadzono kampanię na rzecz pozyskania 1% dla opp łącznie z tego tytułu pozyskano 4571,70 zł na działania JSOPZ w zakresie wskazanym przez podatników oraz ogólne cele statutowe.

26. W ciągu całego roku systematycznie była prowadzona dokumentacja, w marcu uruchomiono na nowo stronę internetową, której administratorem jest Renata Majkut- Lotycz, działająca obok Facebook JSOiPZ.

Zarząd i koordynatorki uczestniczyły w imprezach szkolnych na zaproszenie szkół zrzeszonych oraz prowadziły szkolenia rad pedagogicznych w zakresie promocji zdrowia oraz szkolenia związane z uzyskiwaniem certyfikatów rejonowych, wojewódzkich i krajowych Szkoły Promującej Zdrowie.

28. W ramach składek członkowskich pozyskano kwotę 790zł, co nie jest kwotą adekwatną do liczby członków, powinno być 2340 zł.

Poza działaniami wynikającymi ze statutu i polegającymi na realizacji zadań skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzona była działalność administracyjna polegająca na dokumentowaniu działań, prowadzeniu księgowości i wynikających z tego zobowiązań podatkowych, opłacana w ramach realizacji zadań zleconych. Dzięki rzetelności p .Stanisławy Demko pracującej na umowę o dzieło dla JSOiPZ wszystkie projekty zostały rozliczone bez uwag .

W miesiącu marcu na podstawie zapisu statutowego par 22 pkt 4 przeprowadzono weryfikację listy członków, w wyniku której z listy zostały wykreślone osoby, które nie opłacały składek członkowskich ponad 1 rok i nie brały udziału w zdaniach realizowanych przez Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia.

Na dzień 31 grudnia 2018r.liczba członków wynosiła 42 osoby, w tym 3 członków honorowych.

Podsumowując Zarząd nie zrealizował tylko jednego punktu strategii zaplanowanej na rok 2018 tj. Rajdu Roztocze, powodem było załamanie pogody i decyzja wspólna o przesunięciu imprezy na wiosnę 2019.

Zarząd Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia:

Comments are closed.