Statut

Statut

STATUT

JAROSŁAWSKIEGO STOWARZYSZENIA OŚWIATY
I PROMOCJI ZDROWIA.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Statut niniejszy stanowi podstawę działalności Stowarzyszenia zarejestrowanego o nazwie „Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia” zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działającym w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności prawo o Stowarzyszeniach.

§ 2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. Siedzibą Stowarzyszenia jest Klub Kuźnia w Jarosławiu ul. Rynek 13a 37-500 Jarosław.

§ 3.

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 4.

Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczątek i odznak z napisem „Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia”.

§ 5.

Stowarzyszenie może podejmować działalność gospodarczą, z której dochody służyć będą wspomaganiu działalności statutowej.

§ 6.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. Może też zatrudniać i zawierać umowy zlecenia i umowy o dzieło.

§ 7.

Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną.

§ 8.

Logo Stowarzyszenia stanowi figura zwana „Trefoil” – koniczyna trójlistna (podział okna gotyckiego) koloru zielonego.

§ 9.

Stowarzyszenie ma prawo zakładać oddziały terenowe.

§ 10.

Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji o pokrewnych celach działalności.

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 11.

1. Celem Stowarzyszenia jest wszechstronna działalność w kierunku rozwoju oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, kształtowanie postaw i zachowań zdrowotnych ogółu społeczeństwa oraz uczenie odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich najbliższych.
2. Cele określone w paragrafie 11. Ust.1. Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1) Jednoczenie doświadczeń i umiejętności osób zajmujących się działalnością oświatowo-zdrowotną oraz wyrażających chęć współpracy ze Stowarzyszeniem.
2) Nawiązywanie współpracy ze służbą zdrowia, zakładami oświaty
i wychowania oraz innymi organizacjami (także międzynarodowymi),
których zadania są zbieżne z celami Stowarzyszenia.
3) Organizowanie narad, sympozjów, szkoleń, debat, konferencji i seminariów dla osób zajmujących się działalnością oświatowo – zdrowotną oraz spotkań otwartych dla ogółu społeczeństwa.
4) Opracowywanie i wydawanie materiałów oświatowo-zdrowotnych, poradników metodycznych i pomocy dydaktycznych.
5) Wypracowywanie form i metod pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie wychowania prozdrowotnego i propagowania zdrowego stylu życia.
6) Prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia, kształtując właściwe postawy, zachowania prozdrowotne i proekologiczne.
7) Wspieranie finansowe osób i instytucji prowadzących działalność na rzecz oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.
8) Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu ochronę i promocję zdrowia.
9) Prowadzenie działalności o charakterze popularyzującym cele Stowarzyszenia.
10) Zakładanie i prowadzenie klubów sportowych dla utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży w zakresie różnych dyscyplin sportowych.
11) Prowadzenie działalności w kierunku uzyskania lokalu i prowadzenie w nim pracy opiekuńczo-wychowawczej dla społeczności lokalnej.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§ 12.

Członkostwo w Stowarzyszeniu jest otwarte dla wszystkich bez względu na narodowość, rasę, płeć, religię lub poglądy polityczne.

§ 13.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
– zwyczajnych
– honorowych
– wspierających

§ 14.

Członkiem zwyczajnym są osoby fizyczne także cudzoziemcy, które wyraziły wolę przystąpienia do Stowarzyszenia i zostały przyjęte przez właściwy Zarząd Stowarzyszenia, mające według prawa polskiego zdolność do czynności prawnych i akceptujące cele Stowarzyszenia, które złożą pisemną deklarację przystąpienia do organizacji.

§ 15.

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna (także cudzoziemiec), której godność tę, w uznaniu jej zasług dla Stowarzyszenia i rozwoju oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia nada Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

§ 16.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która pisemnie zadeklaruje wsparcie finansowe lub rzeczowe na działalność Stowarzyszenia
i została przyjęta uchwałą Zarządu.

§ 17.

Członkowie zwyczajni mają prawo na równych zasadach:
1. Uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia.
2. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

§ 18.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia poprzez co miesięczne zebrania robocze wraz ze wszystkimi władzami Stowarzyszenia wybranymi przez Walne Zgromadzenie.
2. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnie opłacać składkę członkowską w ustalonej wysokości.

§ 19.

Członkowie honorowi mają prawo brania udziału w obradach Walnego
Zgromadzenia z głosem doradczym, natomiast zwolnieni są z obowiązku płacenia składek.

§ 20.

Członkowie wspierający mają prawo brania udziału w obradach Walnego
Zgromadzenia z głosem doradczym.

§ 21.
Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z podjętych
zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia.

§ 22.

Członek zwyczajny może być wykluczony lub skreślony z listy członków Stowarzyszenia z następujących powodów:
1. Nieuczestniczenia w realizacji zadań.
2. Nieprzestrzegania postanowień statutu lub uchwał.
3. Działania na szkodę Stowarzyszenia.
4. Nieopłacania składek członkowskich więcej niż za dwanaście miesięcy bez uzasadnionej przyczyny.
5. Pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.
6. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia.
7. Śmierci członka.
8. Likwidacji osoby prawnej lub innej jednostki będącej członkiem Stowarzyszenia.

§ 23.

Członek wspierający może być wykluczony ze Stowarzyszenia z powodów
określonych w par.22. ust. 3, 5 i 8 lub nie wnoszenia stałych wkładów
finansowych lub rzeczowych.

§ 24.

Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 25.

Od uchwały o wykluczeniu lub skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma, do Walnego Zgromadzenia lub Sądu.

§ 26.

Do czasu rozstrzygnięcia odwołania, ukarany karą wykluczenia
ze Stowarzyszenia zawieszony jest w prawach i obowiązkach członka.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 27.

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie
2. Zarząd Stowarzyszenia
3. Komisja Rewizyjna
4. O ile liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób, to wówczas Walne Zgromadzenie Członków zastąpione zostanie Walnym Zgromadzeniem Delegatów, wybieranych w stosunku 1 delegat na 5 członków.
5. Kadencja delegatów trwa 4 lata.

§ 28.

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Członkowie wszystkich władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje honorowo.

§ 29.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków/ Delegatów.
2. Walne Zgromadzenia Członków/ Delegatów są zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 30.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków/ Delegatów zwołuje się:
– na podstawie uchwały Zarządu Głównego
– na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej
– na pisemny wniosek Zarządów co najmniej 3-ch Oddziałów Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków/ Delegatów zwołuje Zarząd Główny w ciągu 4-ch tygodni od dnia wniesienia wniosku lub powstania przyczyny zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 31.

O mającym się odbyć Walnym Zgromadzeniu Członków/ Delegatów Stowarzyszenia Zarząd Główny zawiadamia pisemnie Zarządy Oddziałów przynajmniej na 15 dni przed terminem, z podaniem porządku dziennego obrad.

§ 32.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków/ Delegatów należy:
1. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków/ Delegatów, uchwalenie porządku oraz regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwalenie kierunków działania Stowarzyszenia.
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
4. Podjęcie uchwały o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
5. Wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
6. Ustalenie wysokości składki członkowskiej i sposobu podziału jej między Zarząd Główny i Zarządy Oddziałów Stowarzyszenia.
7. Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia
8. Podejmowanie uchwał w sprawie dysponowania majątkiem Stowarzyszenia.
9. Rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu Głównego w sprawach sporów między członkami, a także uchwał o wykluczenie lub skreślenie z listy członków Stowarzyszenia
10. Uchwalenie zmian statutu Stowarzyszenia.
11. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

§ 33.

1. Walne Zgromadzenie Członków/ Delegatów jest prawomocne jeśli weźmie w nim udział: – nie mniej niż ½ Członków/ Delegatów w pierwszym terminie
– po upływie 30 min bez względu na liczbę Członków/ Delegatów
w drugim terminie.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał dotyczących:
– zmiany statutu Stowarzyszenia
– rozwiązania Stowarzyszenia, które wymagają 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ osób uprawnionych do głosowania.
3. Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.
4. Wybory władz wybieralnych wszystkich szczebli podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.
5. W przypadku ustąpienia członka wszystkich władz wybieralnych w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji w ilości nie większej niż 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

§ 34.

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków/ Delegatów mają:
1. Z głosem decydującym Członkowie/ Delegaci wybrani na Walnych Zebraniach Oddziałów.
2. Z głosem doradczym:
– członkowie ustępujących władz
– członkowie honorowi Stowarzyszenia
– członkowie wspierający Stowarzyszenie lub ich przedstawiciele
– zaproszeni goście

§ 35.

1. Zarząd Główny składa się z 5-15 członków, ponadto do Zarządu Głównego wchodzą przewodniczący Zarządu Oddziałów.
2. Członkowie zarządu nie mogą być członkami komisji rewizyjnej stowarzyszenia, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
3. Członkowie zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Członkowie zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 36.

Zarząd Główny wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz 1 członka.

§ 37.

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
– kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
– reprezentowanie Stowarzyszenia w stosunkach z innymi podmiotami
– bieżące zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
– uchwalenie regulaminów Zarządu Głównego Stowarzyszenia
– powoływanie komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów
– powoływanie Oddziałów terenowych i zatwierdzanie ich regulaminów
– kształtowanie polityki wydawniczej
– zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków/ Delegatów i opracowywanie projektu porządku obrad
– podejmowanie uchwał w sprawach spornych członków Stowarzyszenia
– podejmowanie uchwał o wykluczenie lub skreślenie członka ze Stowarzyszenia
– wnioskowania w sprawie nadania godności członka honorowego Stowarzyszenia
– kierowanie sekretariatem Stowarzyszenia i powoływanie dyrektora biura
– nadzorowanie działalności Zarządów Oddziałów terenowych.

§ 38.

1. Zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia odbywa się raz na 6 miesięcy.
2. Zarząd uczestniczy w co miesięcznych zebraniach roboczych członków Stowarzyszenia.

§ 39.

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru Stowarzyszenia, odrębnym od zarządu i niepodlegającym mu w zakresie kontroli lub nadzoru.
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 -7 członków, wśród których członkowie wybierają przewodniczącego. 3. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być członkami zarządu stowarzyszenia, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 4. Członkowie komisji rewizyjnej nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 5. Członkowie komisji rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
6. Komisja Rewizyjna zbiera się na swych posiedzeniach co najmniej raz na pół roku. 7.Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący. 8.Komisja rewizyjna uczestniczy w co miesięcznych zebraniach roboczych członków Stowarzyszenia.
§ 40.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Koordynowanie działalności Komisji Rewizyjnej Oddziałów.
2. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności. Stowarzyszenia, a w szczególności kontroli działalności finansowej i wykonania budżetu.
3. Wydawanie zaleceń pokontrolnych.
4. Składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków/ Delegatów sprawozdań ze swej działalności.
5. Wnioskowanie w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego.
6. Zatwierdzanie regulaminu Komisji Rewizyjnej Oddziałów.

§ 41.

Przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu Głównego oraz Zarządu Oddziałów terenowych.

ROZDZIAŁ V

ODDZIAŁY TERENOWE STOWARZYSZENIA

§ 42.

1. Oddziały terenowe Stowarzyszenia tworzone są w miastach i miejscowościach na terenie państwa polskiego.
2. Oddziały powoływane są na podstawie uchwały Zarządu Głównego, na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
3. Do czasu wyboru władz nowo powstającego Oddziału, kieruje nim tymczasowy przewodniczący powołany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 43.

Władzami Oddziału są:
1. Walne Zebranie Członków Oddziału.
2. Zarząd Oddziału.
3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 44.

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału.
2. Walne Zebrania są zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 45.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje się:
– na podstawie uchwały Zarządu Oddziału
– na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału
– na pisemny wniosek co najmniej ¼ członków Oddziału
– na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Oddziału w ciągu 15 dni od dnia wniesienia wniosku.

§ 46.

1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest prawomocne, jeśli weźmie w nim udział:
– w pierwszym terminie- nie mniej niż ½ uprawnionych do głosowania.
– w drugim terminie- bez względu na liczbę obecnych.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
3. Wybory władz odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.

§ 47.

Prawo do udziału w Walnym Zebraniu mają:
1. Z głosem decydującym członkowie Oddziału.
2. Z głosem doradczym:
– członkowie ustępujących władz Oddziału
– członkowie władz Stowarzyszenia
– członkowie wspierający
– zaproszeni goście

§ 48.

Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:
1. Uchwalenie kierunków pracy Oddziału.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
3. Podejmowanie uchwał w sprawach udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
5. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia.

§ 49.

Zarząd Oddziału składa się z 5-7 osób, w tym z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§ 50.

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1. Realizowanie celów Stowarzyszenia na terenie Oddziału.
2. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz.
3. Przyjmowanie nowych członków i podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków.
4. Pobieranie składek członkowskich.
5. Składanie sprawozdań Zarządowi Głównemu z działalności Oddziału, w tym sprawozdań finansowych.
6. Zwoływanie Walnych Zebrań członków Oddziału.
7. Zarząd Oddziału odprowadza z działalności gospodarczej 1/10 zysku do Zarządu Głównego.
§ 51.

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się co miesiąc wraz z Komisją Rewizyjną i członkami Oddziału Stowarzyszenia.

§ 52.

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków i działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Główną Komisję Rewizyjną.

§ 53.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1. Kontrolowanie całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, przynajmniej raz w roku.
2. Składanie sprawozdań z kontroli Zarządowi Oddziału i Głównej Komisji Rewizyjnej.
3. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
4. Wnioskowanie w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 54.

Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu Oddziału.

ROZDZIAŁ VI

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA

§ 55.

1. Do prowadzenia działalności gospodarczej w imieniu Stowarzyszenia Zarząd może upoważnić dwóch członków Stowarzyszenia, po uprzednim zapoznaniu się z koncepcjami i zasadami które mają być realizowane.
2. Członkowie prowadzący działalność gospodarczą składają Zarządowi okresowe sprawozdania gospodarcze z tej działalności oraz informacje o trudnościach w prowadzonej działalności.
3. Działalność gospodarcza może mieć wyłącznie charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego.
4. Nadwyżka przychodów nad kosztami musi być przeznaczana wyłącznie na działalność pożytku publicznego.
5. Do prowadzenia działalności gospodarczej w imieniu Stowarzyszenia Zarząd może upoważnić dwóch członków Stowarzyszenia, po uprzednim zapoznaniu się z koncepcjami i zasadami które mają być realizowane.
6. Członkowie prowadzący działalność gospodarczą składają Zarządowi okresowe sprawozdania gospodarcze z tej działalności oraz informacje o trudnościach w prowadzonej działalności.

§ 56.

1. Nadzór nad działalnością gospodarczą sprawuje Komisja Rewizyjna.
2. Nadzorujący mają prawo w każdym czasie uzyskiwać wyjaśnienia od członków Zarządu prowadzących działalność gospodarczą w imieniu Stowarzyszenia, dokonać lustracji tej działalności i przedstawić wnioski Zarządowi Stowarzyszenia i Walnemu Zgromadzenia członków.

ROZDZIAŁ VII

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 57.

Do realizowania zadań statutowych Stowarzyszenie posiada majątek trwały i obrotowy, udziały i akcje w obcych jednostkach oraz fundusze, na które składają się:
1. Składki członkowskie oraz świadczenia członków wspierających.
2. Wpływy z działalności statutowej.
3. Dochody z majątku Stowarzyszenia.
4. Dochody z działalności gospodarczej.
5. Dotacji państwowych.
6. Darowizn, zapisów i spadków.
7. Pomocy zagranicznej.
8. Ofiarności publicznej.

§ 58.

1. Decyzje w sprawie zbywania i obciążania majątku nieruchomego podejmowane są przez Zarząd Stowarzyszenia po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Decyzje w sprawie nabywania i zbywania majątku ruchomego podejmowane są przez Zarząd w zakresie swoich środków i stanu posiadania.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz składania oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie i podpis dwóch członków Zarządu.
4. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków organów lub pracowników oraz osób , z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej , pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.
5. Stowarzyszenie nie przekazuje majątku na rzecz członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności , jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
7. Zabronione jest wykorzystywanie majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

ROZDZIAŁ VIII

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 59.

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków/ Delegatów Stowarzyszenia, powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania.

§ 60.
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków/ Delegatów powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa jednocześnie cele na jakie ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
3. Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z ustalonymi przez Zgromadzenie wytycznymi przeprowadzi likwidację.

§ 61.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia.