Szkolenie pt. „POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA”

Szkolenie pt. „POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA”

PODKARPACKA   SIEĆ   SZKÓŁ

  PROMUJĄCYCH ZDROWIE

  REJON DĘBICA

 

Szanowni Państwo

 

Dyrektorzy

Koordynatorzy, Pedagodzy, Nauczyciele, Specjaliści

Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

 

 

Koordynator 

Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Rejonu Dębica

wraz z Zespołem Wspierającym

zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 21 listopada 2022 roku w ramach Planu Pracy

Podkarpackiej Sieć Szkół Promujących Zdrowie  Rejonu Dębica ( PSSzPZ RD) na 2022 rok.

 

Adresaci szkolenia:

 

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych i wychowawczych, nauczyciele wspomagający, asystenci, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi i inni zainteresowani pracownicy pedagogiczni oraz dyrektorzy i kierownicy wydziałów i zarządów oświaty w organach prowadzących.

 

Cel szkolenia:

 

1.Doskonalenie warsztatu nauczyciela w zakresie komunikacji i udzielania pomocy psychologicznej                 i pedagogicznej w aspekcie zdrowia psychicznego i społecznego.

2.Wzbogacenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności udzielania dzieciom i młodzieży pomocy psychologicznej.

3.Pomoc psychologiczna dla nauczycieli –wsparcie w świadomym przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu- doskonalenie metod komunikacji z „trudnym” uczniem i rodzicem, radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie z klasą/ grupą przedszkolną jako grupą społeczną odznaczającą się procesami, podziałem ról, obciążeniami,….).

 

Forma szkolenia: stacjonarna.

Będzie to także doskonały czas na nawiązanie kontaktów w celu organizacji szkoleń, warsztatów i różnorodnych form pomocy we własnych szkołach i placówkach.

 

Nazwa Firmy realizującej szkolenie: 

Centrum SELF Sp. z o.o.

  1. Unii Lubelskiej 6/8, 35-016 Rzeszów

NIP: 813-38-76-592

 

Termin i miejsce szkolenia:

Restauracja Lord w Dębicy, ul. Leśna 36

 

Czas przeznaczony na szkolenie:  od 9.30 do 14.30

 

Program szkolenia:

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

9.30 – 10.00

Rejestracja uczestników, zebranie danych do zaświadczeń, odbiór faktur za szkolenie

10.00-11.30

Temat I:

Wirtualny świat- szanse i zagrożenia płynące z sieci. Skutki i realne formy pomocy w sytuacjach trudnych. 

Prowadzący:

Marika Miazga* – psycholog, trener, socjoterapeutka w procesie certyfikacji.

11.30-12,00

Przerwa higieniczna. Indywidualne kontakty, wymiana doświadczeń.

12.00-13.30

Temat II

Wykluczenie społeczne i samowykluczenie ze wskazaniem na depresję dzieci i młodzieży- jak rozpoznać i jak pomóc.

Prowadzący:

Jakub Litwin** – psycholog, psychoterapeuta, socjolog.

13,30- 14.00

Poczęstunek

14.00-14 30

Zakończenie szkolenia; rozdanie zaświadczeń.

Sprawy organizacyjne PSSzPZ RD, indywidualne konsultacje.

Prowadzący:

*„Marika Miazga – psycholog, trener, socjoterapeutka w procesie certyfikacji – Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, specjalność psychologia wspierania jakości życia. W trakcie studiów realizowała moduł Psychologia Społeczna i Kulturowa. Jest certyfikowanym asystentem terapeuty w problemach seksualnych. Certyfikowany trener VCC. Obecnie uczestniczy w Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas stażu w Fundacji Fuga Mundi w Lublinie oraz na Klinicznym Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Rzeszowie. Zajmowała się także przygotowywaniem oraz prowadzeniem grupowych Treningów Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Stowarzyszeniu Titum. W Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznym SELF prowadzi warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty i szkolenia dla dorosłych oraz konsultacje psychologiczne.

** `Jakub Litwin – psycholog, psychoterapeuta, socjolog – Magister psychologii oraz socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracuje w Klinicznym Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Łańcucie. Wcześniej sprawował funkcję Kierownika Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej w Rzeszowie, zdobywał również doświadczenie jako psycholog w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Instytucjonalnej Pomocy Dziecku MOPS w Rzeszowie, psychoterapeuta w Gabinetach Krakowskiego Instytutu Psychoterapii w Rzeszowie, kierownik Środowiskowego Klubu Profilaktycznego oraz psycholog Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej. Ukończył czteroletni całościowy kurs psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończył także dwuletnie szkolenie „Podstawy pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą” (Towarzystwo Nowa Kuźnia Lublin), szkolenie „Interwencja kryzysowa – podejście profesjonalne” (Instytut Rozwoju Osobistego i Psychoterapii APLICA Kraków), warsztat „Podstawy pracy psychologicznej z grupą” (Centrum Terapii, Rozwoju i Edukacji Psychologicznej INTRA-RADOM), cykl szkoleń „Profilaktyka Krzywdzenia Małego Dziecka” (Stowarzyszenie SIEMACHA). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje pod stałą superwizją.

Koszty szkolenia:

W przedziale od 160-185 złotych od osoby

  1. Ostateczne rozliczenie w zależności od ilości zgłoszonych. Większa ilość uczestników szkolenia pomniejsza koszty indywidualnego uczestnika.
  2. Koszt na osobę nie przekroczy kwoty 185 złotych. W innym przypadku szkolenie zostanie odwołane.
  3. W cenie wszelkie opłaty, w tym koszty organizacji szkolenia, wynagrodzenie wykładowców, koszty zaświadczeń i poczęstunku.

Karta zgłoszenia na szkolenie poniżej.

 

Uwagi dodatkowe.

1.Adres do korespondencji i kontaktu drogą e-mail: szpzrejondebica@onet.pl

2.Zaproszenie na spotkanie wysłamy drogą e – mail.

3.Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa poprzez wysłanie karty zgłoszenia (jak poniżej).

  1. KARTY ZGŁOSZENIA ( skan z pieczątkami i podpisem dyrektora szkoły/ placówki należy przesłać e-mailem najpóźniej do 8 XI 2022 roku włącznie  na adres:szpzrejondebica@onet.pl

Z poważaniem

                                                                                                   Anna Szczepanik Koordynator PSSzPZ 

 

 

 

 

 

…………………………………………                                             ……………………………………………..

       / pieczęć szkoły/placówki/                                                                            / miejscowość , data/

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE

którego inicjatorem jest PSSZPZ RD – 21.11.2022r.

 

Temat I:

Wirtualny świat- szanse i zagrożenia płynące z sieci. Skutki i realne formy pomocy w sytuacjach trudnych

Prowadzący:

Marika Miazga* – psycholog, trener, socjoterapeutka w procesie certyfikacji.

 

Temat II

Wykluczenie społeczne i samowykluczenie ze wskazaniem na depresję dzieci i młodzieży- jak rozpoznać i jak pomóc.

Prowadzący:

Jakub Litwin** – psycholog, psychoterapeuta, socjolog.

 

Forma szkolenia:  stacjonarna

 

Nazwa Firmy realizującej szkolenie: 

Centrum SELF Sp. z o.o.

Ul. Unii Lubelskiej 6/8, 35-016 Rzeszów, NIP: 813-38-76-592

 

Termin i miejsce szkolenia:

Restauracja Lord w Dębicy, ul. Leśna 36 ( zjazd do restauracji / hotelu bezpośrednio z obwodnicy).

 

Data oraz czas przeznaczony na szkolenie:

21.11.2022 rok, godzina: od 9.30 do 14.30

 

 

Imię i nazwisko / funkcja osoby zgłaszającej uczestników szkolenia:

 

Lp.

Imię i nazwisko uczestnika

Funkcja/ stanowisko

Numer telefonu

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane do faktury:

Nabywca:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Odbiorca:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

  • Fakturę proszę wystawić na adres e – mail: …………………………………………………………………………..
  • Płatność. Forma płatności:    Termin: jak na fakturze.

 

  • Termin przesyłania zgłoszeń na szkolenie:

 

KARTY ZGŁOSZENIA ( skan z pieczątkami i podpisami dyrektora szkoły/placówki należy przesłać  e-mailem najpóźniej do  8 XI 2022 roku włącznie  na adres: szpzrejondebica@onet.pl

 

…………………………………………………

 /Pieczęć i podpis dyrektora szkoły/ placówki /

Comments are closed.