ZADANIA PRZEDSZKOLNEGO / SZKOLNEGO KOORDYNATORA PROMOCJI ZDROWIA

ZADANIA PRZEDSZKOLNEGO / SZKOLNEGO KOORDYNATORA PROMOCJI ZDROWIA

ZADANIA

PRZEDSZKOLNEGO / SZKOLNEGO KOORDYNATORA PROMOCJI ZDROWIA

 1. Organizowanie i koordynowanie pracy szkolnego zespołu promocji zdrowia poprzez :

 • przygotowywanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,

 • monitorowanie realizacji ścieżki edukacji prozdrowotnej,

 • opracowanie diagnozy stanu wyjścia i przygotowanie planu promocji zdrowia kompatybilnego ze szkolnym programem profilaktyki,

 • informowanie rady pedagogicznej o postępach w realizacji priorytetów założonych w planie promocji zdrowia ,

 • przygotowanie raportu uprawniającego do nadania certyfikatu po odbyciu

  wymaganego stażu,

 • dbanie o prawidłowe relacje w szkolnym zespole promocji zdrowia, wygaszanie rywalizacji i podnoszenie jakości pracy w oparciu o doskonalenie pracy zespołowej.

 • prowadzenie dokumentacji zespołu w tym administrowanie stroną internetową.

2. Aktywny udział w pracach Rejonowego Zespołu Wspierającego Szkoły Promujące Zdrowie poprzez:

 • współdziałanie z koordynatorami przedszkolnymi/szkolnymi innych placówek zrzeszonych w Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w celu organizacji wspólnych przedsięwzięć,

 • systematyczne uczestnictwo w posiedzeniach Rejonowego Zespołu i pracach Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia,

 • pomoc w przygotowaniu wymiany doświadczeń między szkołami wg przyjętych harmonogramów i strategii rocznych,

 • przekazywania informacji o pracy szkolnego zespołu i efektach pracy do

  rejonowego koordynatora szkoły promującej zdrowie,

 • wnioskowanie o organizacje szkoleń i działań Rejonowego Zespołu zgodnie z potrzebami kierowanego przez siebie zespołu,

 • korzystanie z bieżącej oferty szkoleń zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami w tym zakresie.


Comments are closed.