Plan raportu ze stażu w szkole promującej zdrowie – schemat.

Plan raportu ze stażu w szkole promującej zdrowie – schemat.

Rejon Jarosław

Plan raportu ze stażu w szkole promującej zdrowie

 

Strona tytułowa:

 

Nazwa przedszkola/ szkoły

 

RAPORT ZE STAŻU   

NA CERTYFIKAT . …………………(rejonowy, wojewódzki)

Podkarpackiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

 

Data rozpoczęcia stażu:  ….

(uchwała RP wniosek kandydacki lub nadanie poprzedniego certyfikatu)

Data zakończenia stażu:  ….

Spis treści

 1. Informacje o szkole: (metryczka)

nazwa Szkoły jeśli ma imię to też , adres łącznie z emailem, telefonem

– dyrektor

– koordynator przedszkolny /szkolny

 – skład zespołu (z określeniem przydziału np. nauczyciel np. matematyki, pedagog, itp. higienistka, rodzic, uczeń, itp. 

– czy w zespole jest opiekun Samorządu uczniowskiego lub koła wolontariatu liczba wychowanków/ uczniów w placówce, liczba oddziałów.

 1. Krótka informacja o profilu placówki (mocne strony, specjalność, warunki bazowe.)

Informacja o dokonanej diagnozie, kiedy i kto zrobił  na podstawie czego (opis najważniejszych problemów, dość ogólnie).

 1. Wybór priorytetu i sprawozdanie z realizacji w ciągu roku (rejon /  trzyletnim (województwo).
 2. Efekty wg szkolnego zespołu- wyniki ewaluacji.
 3. Opis realizacji standardów  (przedszkole/ szkoła).

Standardy przedszkola promującego zdrowie

 1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
 2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
 3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
 4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

Standardy szkoły promującej zdrowie 

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone  w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Do każdego standardu po kilka zdań.

 1. Z kim prowadzona była współpraca podczas odbywania stażu – partnerzy zewnętrzni (proszę opisać sposób współpracy).
 2. Jakie działania wspólne podejmowano z innymi placówkami rejonu szkół promujących zdrowie- kilka przykładów.
 3. Jakie są wnioski z odbytego stażu, które obszary zdaniem zespołu uległy przebudowie i nastąpiła trwała zdaniem zespołu zmiana?
 4. Zamierzenia szkolnego zespołu -kolejny priorytet na następny okres po uzyskaniu certyfikatu.
 5. Oczekiwania względem koordynatora rejonowego i wojewódzkiego 
 6. Własne przemyślenia autorefleksja, co nam to dało.
 7. Galeria działań – może być w formie wycinków prasowych, wpisów do kroniki lub inny sposób. 
 8. Co jest naszym największym sukcesem (tylko jeden!).
 9. Podpis koordynatora i dyrektora przedszkola/ szkoły, pieczątki.

Comments are closed.