Podsumowanie I konferencji naukowo- szkoleniowej „Razem dla Zdrowia”.

Podsumowanie I konferencji naukowo- szkoleniowej „Razem dla Zdrowia”.

W dniu 5 grudnia 2019r. w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu odbyła się konferencja naukowo- szkoleniowa „Razem dla Zdrowia”.

Celem organizacji tego przedsięwzięcia było upowszechnianie promocji zdrowia w społeczności lokalnej oraz szerzenie wolontariatu poprzez prezentację przykładów dobrej praktyki opartej o założenia naukowe i rozwiązania systemowe. Konferencja stała się okazją do podsumowania dwóch zadań publicznych realizowanych przez Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia na zlecenie Burmistrza Miasta Jarosławia zgodnie z umowami nr 621/2019 i 459/2019.

Organizatorem konferencji było Jarosławskie  Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia. Realizacja tego wydarzenia była możliwa dzięki partnerstwu z Państwową Szkołę Techniczno- Ekonomiczną w Jarosławiu – Instytut Ochrony Zdrowia oraz Instytut Humanistyki, Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Jarosławiu, Podkarpacką Siecią Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie – rejon jarosławski, Zespołem Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu, Zespołem Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, Miejskim Przedszkolem nr 9 w Jarosławiu oraz Polskim Stowarzyszeniem Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Jarosławiu. W konferencji uczestniczyło 257 osób, to głównie nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni szkół, studenci i uczniowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu  oraz inni zainteresowani. Wydarzenie zostało objęte patronatami honorowymi przez:

-Rektora PWSTE w Jarosławiu,

-Burmistrza Miasta Jarosławia,

-Starostę Jarosławskiego,

-Podkarpackiego Kuratora Oświaty

-Dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli.

W imieniu patronów honorowych wystąpili: doc. dr Dorota Dejniak – prorektor ds. dydaktycznych PWSTE, dr Dariusz Tracz-wiceburmistrz miasta Jarosławia, Mariusz Trojak – wicestarosta jarosławski. Głos zabrała Anna Huk członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Dyrektor biura poselskiego Bogusław Tkaczyk odczytał list od posła RP Mieczysława Kasprzaka, przemówił także dr inż. Jarosław Noworól – dyrektor  Instytutu Ochrony Zdrowia PWSTE.

Wręczono pamiątkowe listy gratulacyjne Starosty Jarosławskiego dla placówek, które uzyskały Certyfikat Krajowy Szkoła Promująca Zdrowie, Certyfikat Krajowy Przedszkole Promujące Zdrowie. Listy wręczono przedstawicielom 12 placówek:

 1. Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im Adama Mickiewicza w Jarosławiu
 2. Szkoły Podstawowej im. świętego Brata Alberta Studzianie
 3. Szkoły Podstawowej im Stefanii Lanoszanki w Zamiechowie
 4. Szkoły Podstawowej w Mołodyczu
 5. Zespołu Szkół w Rudzie Różanieckiej  
 6. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Wincentego Witosa w Baszni Dolnej
 7. Szkoły Podstawowej im. Stefana Myczkowskiego w Jankowicach
 8.  Szkoły Podstawowej im Adama Mickiewicza w Pawłosiowie 
 9. Szkoły Podstawowej im ks. Franciszka Wosia w Świętoniowej
 10. Szkoły Podstawowej im Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze
 11. Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie – Skłodowskiej w Jarosławiu
 12. Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu.

Gratulacje dyrektorom i koordynatorom szkolnym, oprócz wymienionych wyżej osób złożyli prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska – przewodnicząca Kapituły Certyfikatu Krajowego Przedszkole/Szkoła Promująca Zdrowie, Przewodnicząca Rady Programowej ds. Promocji Zdrowia i Profilaktyki problemów Dzieci i Młodzieży, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jarosław Renata Chlebowska, wójt gminy Przeworsk Daniel Krawiec , wice-wójt gminy Wiązownica Krzysztof Strent, w imieniu Wójta Gminy Pawłosiów Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Wioleta Matwijów, w imieniu Wójta Gminy Chłopice Dyrektor Dorota Tymcio oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Jarosławiu Jadwiga Marycka – Legeny, z-ca Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu Grażyna Prząda i Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu Elżbieta Tkacz, przedstawicielki Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli Barbara Cebula i Iwona Mazur.

Jako pierwsza zaprezentowała swój wykład prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska pt. „Promocja zdrowia w szkole, przedszkolu, środowisku lokalnym”. W swoim wystąpieniu prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska przewodnicząca Kapituły Certyfikatu Krajowego Przedszkole/Szkoła Promująca Zdrowie podkreśliła, że rejon jarosławski może szczycić się faktem, że w Polsce certyfikat krajowy posiada tylko 10% szkół i przedszkoli zrzeszonych w Sieci, a w rejonie jarosławskim aż 30%. Każdego roku kolejne placówki przeprowadzają autoewaluację i uzyskują certyfikaty przyznawane przez Ministra Edukacji Narodowej. Wskazała, że Szkoła Podstawowa w Studzianie ten zaszczytny tytuł uzyskała już po raz drugi. Prelegentka przedstawiła założenia i efekty działania programu, który w Polsce jest bez przerwy realizowany od 1992 roku. Ukazała osiągnięcia Polski jako jednego z 42 krajów realizujących program szkoły/przedszkola promującego zdrowie. Zwróciła też uwagę na to, że nawet najbogatsze państwa nie mogą zapewnić obywatelom dostępu do leczenia wszystkich dolegliwości, dlatego mądre społeczności inwestują w promocję zdrowia. W swoim wystąpieniu wysoko oceniła współpracę wielu instytucji i osób dla wdrażania promocji zdrowia w naszym środowisku. 

Kolejny wykład dr hab. Magdaleny Woynarowskiej- Sołdan pt „Promocja zdrowia pracowników niepedagogicznych dlaczego i jak to robić ?” uświadomił uczestnikom konferencji istnienie pilnego do rozwiązania problemu. Na podstawie 3- letnich badań naukowych potwierdziła się zgłaszana przez placówki promujące zdrowie potrzeba inwestowania w zdrowie pracowników. Konkluzja wystąpienia jest taka, jeśli nie stać nas jako społeczeństwa na lepsze wynagradzanie pracowników, to należy zadbać o poprawę ich samopoczucia poprzez wprowadzanie rozwiązań ułatwiających im możliwość dbania o własne zdrowie we wszystkich jego aspektach. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zainteresowani tematem mieli dodatkową możliwość skorzystania z warsztatów uzupełniających prowadzonych przez dr hab. Magdalenę Woynarowską – Sołdan z Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Następnie mgr Renata Majkut – Lotycz przedstawiła wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego 621/2019 na młodych mieszkańcach Jarosławia – 1000 osób w przedziale wiekowym 11- 19 lat.  Wyniki badania wskazały na kilka ważnych problemów wymagających pilnego wspólnego działania. Pierwszy to fakt niejedzenia śniadania przez prawie 1/4 młodych ludzi przed wyjściem do szkoły. Drugim- niezadowalająca aktywność ruchowa, trzecim- nadmiernie długi czas spędzany przy ekranie komputera i innych mediów elektronicznych. Wyniki badań wskazały na postęp w kształtowaniu zachowań prozdrowotnych np. w zakresie zastępowania wodą słodzonych napojów, ograniczenia słodyczy w diecie oraz większego zainteresowania badaniami profilaktycznymi.

Podczas przerwy wszyscy uczestnicy skorzystali ze znakomitego drugiego śniadania przygotowanego zgodnie z zaleceniami dietetycznymi przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących. W holu dostępna była fotograficzna wystawa przeglądowa przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół Innowacyjnych pod kierunkiem mgr Radosława Baja obrazująca pracę i osiągnięcia szkół i przedszkoli promujących zdrowie rejonu jarosławskiego w okresie od 1993 do ostatnich dni. Zgromadzono także kroniki szkolne i przygotowano specjalny arkusz umożliwiający pamiątkowe wpisy. Omówienie przedstawionego materiału wizualnego znalazło się w prezentacji mgr Teresy Krasnowskiej pt „Podkarpacka Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie 1993 -2019 rys historyczny i perspektywy rozwoju”.

Druga część konferencji  „Razem dla Zdrowia” poświęcona była zagadnieniom związanym z wolontariatem. Wystąpienie „ Ideały a współczesna praktyka pielęgniarska w edukacji i promocji zdrowia” dr n. o zdr. Małgorzata Dziechciaż, dr n. med. Marta Cebulak z Instytutu Ochrony Zdrowia PWSTE w Jarosławiu ciągłość pomiędzy ideałami pierwszej pielęgniarki wolontariuszki Florence Nightingale a potrzebami współczesnej praktyki. Kolejne prezentacje w tej części dotyczyły wolontariatu jako sposobu na zwiększanie zasobów zdrowia społecznego. Dr n. społ. Alicja Kłos w swoim wystąpieniu przestawiła zagadnienia teoretyczne i uregulowania prawne oraz szczegóły związane z  działaniami podejmowanymi przez Akademickie Centrum Wolontariatu, którego jest opiekunem z ramienia PWSTE. „Kręgi Wsparcia” i działania projektowe pilotażowego programu realizowanego w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Jarosławiu w partnerstwie z PWSTE i Jarosławskim Stowarzyszeniem Oświaty i Promocji Zdrowia oraz Miejską Biblioteką Publiczną i innymi partnerami społecznymi zaprezentowała mgr Klaudia Marchwiany. Podsumowaniem było przedstawienie efektów zadania publicznego nr 459/2019 z Budżetu Obywatelskiego miasta Jarosławia dokonane przez mgr Teresę Krasnowską – prezesa Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia. W wystąpieniu wspomniano o ofercie szkoleniowej przygotowanej dla wolontariuszy oraz zakres zaangażowania ich w różnego typu działania. Istotne jest to, że kryterium sukcesu pozyskania nowych wolontariuszy przekroczyło wszelkie oczekiwania, ponieważ zakładano, że w bieżącym roku zostanie podpisane 50 nowych umów, a podpisano ich 153.

Dzień 5 grudnia to w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, dlatego podczas konferencji nagrodzono statuetkami zasłużone grupy wolontariuszy działające przy : Lokalnym Centrum Wolontariatu przy Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, Akademickim Centrum Wolontariatu PWSTE w Jarosławiu, Zespole Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, Jarosławskim Stowarzyszeniu Oświaty i Promocji Zdrowia. Personalizowane serduszka, czerwone róże oraz specjalnie przygotowane bidony na wodę otrzymało 57 najbardziej aktywnych wolontariuszy realizujących umowy wolontariatu dla społeczności lokalnej miasta Jarosławia i powiatu jarosławskiego. W tej liczbie są uczniowie szkół, nauczyciele oraz inne osoby, dla których potrzeby innych są priorytetem postępowania.

Ostatnia część konferencji została poświęcona prezentacjom dobrej praktyki w zakresie zdrowego stylu życia i wolontariatu. Pierwsze wystąpienie Studentek Koła Naukowego PROGRES z Instytutu Humanistycznego PWSTE w Jarosławiu przygotowane pod kierunkiem dr n. społ. Barbary Czuba było prezentacją wyników studenckich działań promujących zdrowie, realizację zajęć z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 8 i 10 w Jarosławiu, kształtujących sensomotorykę w oparciu o własne rozwiązania. Drugi temat: „Jak realizować promocję zdrowia z perspektywy różnych miejsc pracy?” przedstawiła dr n. hum. Agata Kolasa – Skiba dyrektorka Miejskiego Przedszkola nr 9 w Jarosławiu, zatrudniona również jako nauczyciel akademicki w Instytucie Humanistycznym w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Wystąpienie wniosło nowe pomysły w zakresie rozwijania promocji zdrowia w różnych placówkach edukacyjnych, które warto zastosować.

W tej samej sesji przedstawiono niezwykle cenne wystąpienia z zakresu dobrej praktyki dotyczące upowszechniania drugiego śniadania – prezentacja Julii Mazur, uczennicy Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Szkoła ta jest liderem propagowania zdrowego odżywiania nie tylko w mieście, ale i regionie. Zaprasza innych i odwiedza  placówki, proponując warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania. Była gospodarzem drugiego śniadania na podwórku szkolnym dla ponad 650 uczniów i dorosłych. Następnie mgr Aneta Stec koordynatorka szkolnego zespołu promocji zdrowia Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu przedstawiła doświadczenia we wdrażaniu drugiego śniadania w tej szkole. Anna Hawryłko i Amelia Stefanowska, uczennice Szkoły Podstawowej nr 6 w Jarosławiu zaprezentowały efekty działań w ramach tegorocznego „Tygodnia dla Zdrowia”, przedstawiły własną inicjatywę pisania listów jako przedłużenia i utrwalenia efektów działań szkolnych. Sympatyczny list i odpowiedź utwierdziły uczestników konferencji, że piękna sztuka epistolografii nie została całkowicie wyparta i chwała za to uczniom oraz nauczycielom tej szkoły. 

Podczas podsumowania konferencji  „Razem dla zdrowia” podkreślono wysoki poziom prezentacji i ogromne zainteresowanie ze strony uczestników. Zwrócono uwagę na konieczność przedstawienia efektów w formie specjalnych materiałów pokonferencyjnych, nad którymi pracę już rozpoczęto. Dostęp do tych materiałów będzie możliwy dla wszystkich zarejestrowanych elektronicznie uczestników i poprzez publikację na stronach internetowych partnerów wydarzenia. Prezes Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia podziękowała wszystkim prelegentom, moderatorom, prowadzącym poszczególne sesje, współorganizatorom oraz uczestnikom konferencji i przypomniała o  konieczności wypełnienia ankiet ewaluacyjnych, których analiza pozwoli na merytoryczne podsumowanie i podjęcie starań w celu doskonalenia kolejnych działań Stowarzyszenia.

Opracowanie:

Teresa Krasnowska, Anna Sawicka, Renata Majkut- Lotycz, Anna Wota

Link do filmu o Konferencji: 

https://e-biblioteka.pwste.edu.pl/items/181e6cf9-14d3-4368-85da-2d5b879ee5e8/1/

Comments are closed.