Podsumowanie konferencji „Nowe Oblicza epidemii – e-papierosy, zastępcze substancje psychoaktywne i…”. 

Podsumowanie konferencji „Nowe Oblicza epidemii – e-papierosy, zastępcze substancje psychoaktywne i…”. 

W dniach 16 listopada 2022r. w Jarosławiu i 17 listopada 2022r w Rzeszowie odbyły się ważne konferencje „Nowe Oblicza epidemii – e-papierosy, zastępcze substancje psychoaktywne i…”. 

Projekt współfinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. zrealizowało Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia, w partnerstwie z Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Rzeszowie. Patronatu Honorowego udzielił Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu. Liczba rejestrujących się na konferencję uczestników skłoniła do organizacji konferencji w dwóch  miejscach i terminach. Łącznie w konferencji wzięło udział 327 osób, w tym w Jarosławiu – 212, a w Rzeszowie -115. Uczestnikami byli nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy z placówek oświatowo- wychowawczych oraz pracownicy stacji sanitarno- epidemiologicznych, ośrodków pomocy społecznej, policjanci oraz studenci kierunków związanych z pomocą społeczną. W konferencji wzięli udział przedstawiciele niemal wszystkich powiatów. O ważności podejmowanych tematów świadczyła obecność na konferencji Podkarpackiej Kurator Oświaty, przedstawicieli  Urzędu Marszałkowskiego oraz samorządów lokalnych różnych szczebli oraz przedstawicieli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie. Jako prowadzący wykłady i prezentacje wystąpili doświadczeni praktycy. W prezentacji „Mózg pod wpływem…  Radosław Gruss z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olszynie zaprezentował aktualne dane związane w rynkiem środków psychoaktywnych oraz modele używania tychże. Podinspektor Alicja Pieniążek z Wojewódzkiej Komendy Policji zaprezentowała dane  dotyczące przestępczości w związku z użyciem środków psychoaktywnych, zagadnienia procedur dla placówek oświatowo – wychowawczych w związku z obowiązującymi zapisami prawa. Kolejny prelegent, Tomasz Kamiński z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rzeszowie przybliżył statystyki związane z zagadnieniami używania substancji psychoaktywnych w województwie podkarpackim na tle danych krajowych. Kolejne wystąpienie Tomasza Wojtasika z regionalnego Ośrodka Metodycznego METiS z Katowic, Koordynatora Wojewódzkiego Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie dotyczyło zagadnień związanych z uwarunkowaniami trudności jakie mają placówki oświatowo – wychowawcze w zapobieganiu rozprzestrzeniania się zjawiska używania środków psychoaktywnych. Wykład uzmysłowił uczestnikom jak wiele można zrobić jeśli działanie będzie wspólną pracą całego środowiska wychowawczego. Wystąpienie Anety Czarnieckiej z MEN, autorki Obrazownika, wskazało na pozytywny efekt podejmowanych działań profilaktycznych w różnych środowiskach, na podstawie podjętej już współpracy pomiędzy różnymi województwami. Ostatnia prezentacja pani Joanny Król z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie dotyczyła obecnego stanu epidemii i profilaktyki HIV/AIDS, które mają swoje umocowanie w zachowaniach ryzykownych podejmowanych przez młode osoby. Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji, przeanalizowanych odpowiedzi udzielonych przez 290 osób  (88,6% uczestników konferencji) można przedstawić następujące rekomendacje :

  1. bardzo wysoko oceniona przydatność zaproponowanych treści konferencji,
  2. uzyskane informacje znacznie poszerzyły kompetencje uczestników i pozwolą im wykorzystać je w codziennej praktyce,
  3. sposób prezentacji oceniono jako przystępny i dostosowany do potrzeb uczestników,
  4. chwalono również organizację konferencji, a w szczególności organizację cateringu w Jarosławiu, zapewnionego dzięki partnerstwu z Zespołem Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu
  5. Uczestnicy podkreślili konieczność organizacji kolejnych tego typu działań w niedalekiej przyszłości.

Te wyniki potwierdza również frekwencja i przekroczenie wskaźnika dotyczącego liczby uczestników, zaplanowano udział 120 osób, uczestniczyło 327.

Patronatu medialnego udzielił Ekspres Jarosławski.

Prezentacja Pana Tomasza Wojtasika:  https://drive.google.com/file/d/1RdYEC1D8R70ceSN_moC3ShQWBj299Q_j/view?usp=sharing 

„Nowe narkotyki” – poradnik dla nauczycieli do pobrania: https://www.ore.edu.pl/2020/08/poradnik-dla-nauczycieli-pt-nowe-narkotyki/

fot. M. Bojarska

fot. M Bojarska
Comments are closed.