I edycja konkursu plastycznego na plakat propagujący prawidłowe mycie rąk pod hasłem „Czyste ręce chronią zdrowie” organizowanego w ramach umowy nr 278/2020 z Gminą Miejską Jarosław

I edycja konkursu plastycznego na plakat propagujący prawidłowe mycie rąk pod hasłem „Czyste ręce chronią zdrowie” organizowanego w ramach umowy nr 278/2020 z Gminą Miejską Jarosław

Regulamin Konkursu
§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs plastyczny na plakat propagujący prawidłowe mycie rąk pod hasłem „Czyste ręce chronią zdrowie” przeprowadzany od dnia ogłoszenia do 1 listopada 2020 r. zwanym dalej konkursem.

§ 2

Celem konkursu jest:

1.Promocja prawidłowego mycia rąk jako skutecznej metody ochrony przed chorobami w społeczności Jarosławia i okolic.

2.Angażowanie dzieci i młodzieży do działania w kierunku upowszechniania zachowań prozdrowotnych.

§ 3

Organizatorem konkursu jest Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia.

§ 4

 1. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwała komisja konkursowa powołana przez Zarząd Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia spośród profesjonalnych plastyków.
 2. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół z Jarosławia oraz okolic, wyrażających chęć udziału w konkursie.
 3. Konkurs jest bezpłatny.
 4. Jedna osoba może przesłać tylko jedną pracę.
 5. Uczestnik wysyłając pracę konkursową, powinien posiadać pełne prawa autorskie do tej pracy.
 6. 6. Zdjęcia należy przesyłać na adres e-mail: jarosławskie.ngo@gmail.com w terminie od 20 października 2020r.
 1. Nadesłane na konkurs plakaty zostaną zamieszczone na stronie internetowej JSOiPZ.pl najpóźniej trzy dni od momentu wysłania.
 2. O zwycięstwie zdecyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji
  o autorach nagrodzonych prac umieszczanie tych informacji w materiałach informacyjnych organizatora. Organizator ma prawo do publikacji wszystkich nadesłanych prac na swoich stronach internetowych bez konieczności informowania o publikacji ich autorów.
 4. Użytkownik zgłaszający swoją pracę do konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie go w celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatora konkursu.
 5. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia bezzwłocznie po zakończeniu głosowania, nie później niż
  w dniu 31 października 2020r. do godziny 15:00.
 6. Nagroda zostanie zrealizowana w terminie ustalonym ze Zwycięzcą. Nie może ona jednak przypaść później niż do dnia 1listopada 2020 r. Wręczenie nagród odbędzie się w najbliższym możliwym terminie.

13.Praca, która uzyska najwyższą ocenę Jury zostanie wydrukowana i umieszczona w przestrzeni publicznej miasta Jarosławia jako oficjalny element   zadania nr 278/2020.

 1. Dwadzieścia prac, które uzyskają najwyższą liczbę punktów w ocenie jury zostanie wyeksponowanych na wystawie pokonkursowej, podczas gali zakończenia projektu.
 2. Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone zostaną na stronie Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia (www: jsoipz.pl)
 3. Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz treścią klauzuli informacyjnej (treść poniżej).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu.

 

Klauzula informacyjna stosowana po rozpoczęciu stosowania RODO

 

Informuję, że:

 

 • administratorem danych osobowych jest Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia z siedzibą w Jarosławiu przy ul. Rynek 13a zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,
 • Administrator danych powołał inspektora danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: tkrasnowska@op.pl
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) Organizacji i przeprowadzenia konkursu „Czyste ręce chronią zdrowie”. 

2) Informowania uczestników Konkursu o wynikach.

3) Spełnienia wymogów regulaminowych Konkursu.

4) Publikacji wizerunku na stronie internetowej oraz innych mediach.

5) Promocji Konkursu.

 • Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
 • Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres trwania Konkursu, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora Danych Osobowych, a także poprzez marketing bezpośredni, do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.
 • Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia swoich danych. W każdym momencie przetwarzania Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi na działania Administratora Danych Osobowych do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych tj. ustawy o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych dnia 27 kwietnia 2016r.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu uczestnictwa w konkursie niezbędne.

Regulamin do pobrania:

Comments are closed.