REGULAMIN KONKURSU „ EUROPEJSKA KARIERA POLSKICH DZIEŁ, ODKRYĆ i WYNALAZKÓW ” z finałem 5 grudnia na Gali Wolontariatu

REGULAMIN KONKURSU „ EUROPEJSKA KARIERA POLSKICH DZIEŁ, ODKRYĆ i WYNALAZKÓW ” z finałem 5 grudnia na Gali Wolontariatu

REGULAMIN KONKURSU

EUROPEJSKA KARIERA POLSKICH DZIEŁ, ODKRYĆ i WYNALAZKÓW ”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu jest Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia realizujące zadanie publiczne zlecone przez Burmistrza Miasta Jarosławia, zwane dalej Organizatorem.

II. CELE

 1. Celem Konkursu jest promowanie i upowszechnianie wśród uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych zrzeszonych w Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie wiedzy na temat wkładu Polaków w dziedzictwo nauki i kultury oraz kształtowanie tożsamości europejskiej przy wykorzystaniu ich umiejętności realizacji projektów.

 2. Rozwój umiejętności twórczych wśród uczestników konkursu.

 3. Kształtowanie pozytywnych relacji w grupie

 4. Zachęcanie do wspólnej pracy w grupie i prezentacji efektów pracy dla rówieśników .

III. RAMY CZASOWE

Czar realizacji: od 1 maja do 1 listopada 2019 roku. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Gali Wolontariatu 5 grudnia 2019r. w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Jarosławiu.

IV. UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych zrzeszonych w Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

V. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 • Konkurs jest dwuetapowy.

 • Pierwszy etap konkursu polega na wykonaniu pracy konkursowej – projektu uczniowskiego zgodnego  z tegorocznym tematem KonkursuEUROPEJSKA KARIERA POLSKICH DZIEŁ, ODKRYĆ i WYNALAZKÓW ” przez grupę nie większą niż 10 uczniów pod kierunkiem nauczyciela. Warunkiem zakwalifikowania do drugiego etapu konkursu jest zaprezentowanie projektu Komisji Konkursowej do dnia 1 września 2019r.

 • Drugi etap polega na prezentacji dopuszczonych projektów jak największej grupie rówieśników.

 • Każda grupa projektowa może wykonać tylko jedną pracę konkursową.

 • Tematem wiodącym projektu może być:

– postać Polaka odkrywcy, autora wynalazku, artysty, którego praca zyskała uznanie w Europie i na świecie,

– dzieje nowatorskich rozwiązań technicznych, ekonomicznych, medycznych, artystycznych lub innych, które ludzkość zawdzięcza naszym rodakom.

 • Prezentacja projektu konkursowego nie może trwać dłużej niż 45 minut.

 • Prezentacje będą odbywać się do 1 listopada 2019r.

 • W prezentacji powinni uczestniczyć rówieśnicy zaproszeni z różnych szkół. Udział w prezentacji musi być udokumentowany listą obecności. Listy te należy dołączyć do projektu złożonego do Komisji Konkursowej.

 • Uczestnicy prezentacji będą mieli możliwość wyłonienia najlepszego ich zdaniem projektu w drodze głosowania na specjalnie przygotowanych kartach.

 • Projekt, który uzyska największą liczbę głosów otrzyma specjalną nagrodę publiczności.

 • Ocenie podlegać będą: pomysł, staranność wykonania i sposób prezentacji projektu oraz liczba uczestników podczas prezentacji projektu.

 • Nagrodzone projekty zostaną zaprezentowane szerszej publiczności podczas specjalnej wystawy, podczas której zostaną wręczone nagrody.

 • Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z:

a) oświadczeniem o posiadaniu pełnych praw autorskich do przygotowanej pracy,

b) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych,

c) nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie pracy w celu promocji Konkursu na następujących polach eksploatacji:

 • bezterminowa prezentacja na stronie internetowej Organizatora Konkursu;

 • rozpowszechnianie i prezentowanie na publicznej wystawie pokonkursowej;

 • druk w dowolnej liczbie publikacji i dowolnym nakładzie.

 

VI. NAGRODY

W konkursie można zdobyć nagrody, wyróżnienia, oraz dyplomy. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów, w skład którego wejdą: przedstawiciele Organizatorów oraz specjalnie powołani eksperci. Komisja Konkursowa dokona oceny prac konkursowych wyłaniając 5 laureatów konkursu, którymi będą zespoły projektowe. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody o wartości 800zł każda. Organizatorzy zastrzegają inny, dodatkowy podział nagród.

 

INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

EUROPEJSKA KARIERA POLSKICH DZIEŁ, ODKRYĆ i WYNALAZKÓW ” organizowanego przez JSOiPZ w Jarosławiu

Szanowni Państwo

Kierując się rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO’’), JSOiPZ w Jarosławiu (dalej ,,Administrator’’) przekazuje poniżej informacje istotne z punktu widzenia procesu przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących od dnia 25 maja 2018 r. Pani/Panu uprawnieniach:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia w Jarosławiu reprezentowana przez prezesa Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia, Rynek 13A, 37-500 Jarosław.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zadania publicznego w postaci konkursu (podstawa z art. 6 ust.1 lit. e RODO). Zakres i warunki przetwarzania danych opisuje regulamin konkursu.

 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawach wskazanych powyżej w uzasadnionych prawnie przypadkach

 4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych (podstawa z art. 15 RODO);

 2. prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (podstawa z art. 15 RODO);

 3. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa z art. 16 RODO);

 4. prawo do usunięcia danych (podstawa z art. 17 RODO);

 5. prawo do ograniczenia przetwarzania (podstawa z art. 18 RODO);

 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 21 RODO);

 7. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora (podstawa z art. 20 RODO);

 8. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza
  przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego
  tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d).

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa.

 2. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom – w przypadku korzystania z ich usług. Dane mogą być przekazywane również instytucjom wskazanym w regulaminie konkursu oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora

 3. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania Pani/Pana danych osobowych.

 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu wzięcia udziału w konkursie. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie

 5. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: jaroslawskie.ngo@gmail.com

REGULAMIN KONKURSU Europejska Kariera polskich Dzieł odkryć i Wynalazków 2019

Comments are closed.