REGULAMIN KONKURSU „STRÓJ EUROPEJSKI” z finałem 23 maja podczas Parady Schumana

REGULAMIN KONKURSU „STRÓJ EUROPEJSKI” z finałem 23 maja podczas Parady Schumana

REGULAMIN KONKURSU

STRÓJ EUROPEJSKI”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu jest Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia realizujące zadanie publiczne zlecone przez Burmistrza Miasta Jarosławia, zwane dalej Organizatorem.

II. CELE

 1. Celem Konkursu jest promowanie i upowszechnianie wśród dzieci z przedszkoli i ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych zrzeszonych w Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie wiedzy na temat Unii Europejskiej oraz kształtowanie tożsamości europejskiej przy wykorzystaniu ich umiejętności manualnych i plastycznych.

 2. Rozwój umiejętności twórczych wśród uczestników konkursu.

 3. Kształtowanie pozytywnych relacji w grupie

 4. Zachęcanie do wspólnego spędzania czasu przy realizacji zadań manualnych służących zabawie.

III. RAMY CZASOWE

Czar realizacji: od 23 kwietnia do 22 maja 2019 roku. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Parady Schumana na rynku jarosławskim 23 maja 2019r.

IV. UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami konkursu są dzieci przedszkolne oraz uczniowie szkół podstawowych oraz członkowie ich rodzin, zrzeszonych w Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

V. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 • Konkurs jest jednoetapowy i polega na wykonaniu pracy konkursowej zgodnej  z tegorocznym tematem Konkursu: –Stroju europejskiego (strój narodowy krajów członkowskich UE lub jego elementy)

 • Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową.

 • Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla stroju z danego kraju

 • Strój europejski będzie prezentowany przez autora podczas przemarszu Parady Schumana w dniu 23 maja 2019r.

 • Może być wykonany z dowolnych materiałów np. tekstylia, papier, bibuła, krepina, filc itp.

 • Ocenie podlegać będą: pomysł, staranność wykonania, estetyka pracy.

 • Najciekawsze prace zostaną ocenione przez Jury, a wyniki zostaną ogłoszone po przejściu Parady Schumana do godziny 16.00 dnia 23 maja 2019r.

 • Nagrodzeni uczestnicy zostaną zaproszeni na scenę w celu dodatkowej prezentacji oraz odebrania dyplomów.

 • Nagrodzeni będą mieli zorganizowaną sesję zdjęciową przez grupę fotografów i otrzymają oprócz dyplomu i nagrody pamiątkowe zdjęcie.

 • Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z:

a) oświadczeniem o posiadaniu pełnych praw autorskich do przygotowanej pracy,

b) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych,

c) nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie pracy w celu promocji Konkursu na następujących polach eksploatacji:

 • bezterminowa prezentacja na stronie internetowej Organizatora Konkursu;

 • rozpowszechnianie i prezentowanie na publicznej wystawie pokonkursowej;

 • druk w dowolnej liczbie publikacji i dowolnym nakładzie.

 

VI. NAGRODY

W konkursie można zdobyć nagrody, wyróżnienia, oraz dyplomy. Oceny stroju europejskiego, jego wykonania i zaprezentowania przez uczestników dokona Jury powołane przez Organizatorów, w skład którego wejdą: przedstawiciele Organizatorów, artysta plastyk, specjalista w zakresie wzornictwa. Jury dokona oceny prac konkursowych wyłaniając po 3 laureatów konkursu z podziałem na I, II, III miejsce w 4 kategoriach wiekowych: przedszkole, szkoły podstawowe klasy młodsze 1-3, szkoły podstawowe klasy starsze 4 -8, szkoły ponadpodstawowe. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i specjalne fotografie w wykonanych przez siebie strojach. Organizatorzy zastrzegają inny, dodatkowy podział nagród.

INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW PLASTYCZNYCH w JSOiPZ w Jarosławiu

Szanowni Państwo

Kierując się rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO’’), JSOiPZ w Jarosławiu (dalej ,,Administrator’’) przekazuje poniżej informacje istotne z punktu widzenia procesu przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących od dnia 25 maja 2018 r. Pani/Panu uprawnieniach:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia w Jarosławiu reprezentowana przez prezesa Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia, Rynek 13A, 37-500 Jarosław.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zadania publicznego w postaci konkursu (podstawa z art. 6 ust.1 lit. e RODO). Zakres i warunki przetwarzania danych opisuje regulamin konkursu.

 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawach wskazanych powyżej w uzasadnionych prawnie przypadkach

 4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych (podstawa z art. 15 RODO);

 2. prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (podstawa z art. 15 RODO);

 3. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa z art. 16 RODO);

 4. prawo do usunięcia danych (podstawa z art. 17 RODO);

 5. prawo do ograniczenia przetwarzania (podstawa z art. 18 RODO);

 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 21 RODO);

 7. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora (podstawa z art. 20 RODO);

 8. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza
  przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego
  tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d).

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa.

 2. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom – w przypadku korzystania z ich usług. Dane mogą być przekazywane również instytucjom wskazanym w regulaminie konkursu oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora

 3. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania Pani/Pana danych osobowych.

 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu wzięcia udziału w konkursie. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie

 5. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: jaroslawskie.ngo@gmail.com

REGULAMIN konkursu STRÓJ EUROPEJSKI 2019

Comments are closed.